Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11).

 

W związku z powyższym od dnia  1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który został wprowadzony załącznikiem nr 1 do uchwały nr   XLII/375/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 czerwca 2021 r.  oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów, który został wprowadzony załącznikiem nr 2  do w/w uchwały. Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7 i 10 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane  na poprawnym, nowym wniosku. Bardzo istotną  zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek.  Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego  składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione  w miesiącu czerwcu 2021 roku.
Szczegółowe zasady w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.


https://gops-siechnice.org.pl/formy-pomocy/dodatki-mieszkaniowe-i-ryczalt-energetyczny
 

 

Źródło obrazu: Depositphotos 

Programy społeczne i projekty unijne