Rejestr Zarządzeń 2011

Rejestr Zarządzeń

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Siechnicach na rok 2011

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

1/2011

02.01.2011

Plan kont w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

02.01.2011

2.

2/2011

02.01.2011

Ochrona danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

02.01.2011

3.

3/2011

02.01.2010

Przyznawanie zasiłków – dożywianie

02.01.2011

4.

4/2011

02.01.2011

Zasiłki celowe dla podopiecznych

02.01.2011

5.

5/2011

 

Anulowano

 

6.

6/2011

20.01.2011

Powołanie Zespołu Projektowego do zarządzania projektem ”Integracja społeczna na rzecz rozwiązywania problemów rodzin w Gminie Siechnice”

20.01.2011

7.

7/2011

23.02.2011

Powołanie komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

23.02.2011

8.

8/2011

23.02.2011

Wprowadzenie Regulaminu Projektu „Integracja społeczna na rzecz rozwiązywania problemów rodzin w Gminie Siechnice”

23.02.2011

9.

9/2011

21.03.2011

Wprowadzenia aneksu nr 1/2011 do Zarządzenia 1/2010 z dnia 27.01.2010 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

21.03.2011

10.

10/2011

21.03.2011

Wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach polskich równowartości kwoty 14.000 euro

21.03.2011

11.

11/2011

11.04.2011

Wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

11.04.2011

12.

12/2011/A

15.04.2011

Zatwierdzenie Regulaminu Prac Komisji kwalifikującej wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Siechnice na 2011 rok.

15.04.2011

13.

13/2011

15.04.2011

Zarządzenie w sprawie Regulaminy Projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice”

15.04.2011

14.

14/2011

15.04.2011

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem systemowym „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice” na 2011r.

15.04.2011

15.

15/2011

27.06.2011

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Preliminarza wydatków na 2011rok ze środków ZFŚS

27.06.2011

16.

16/2011

30.06.2011

Zarządzenie w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach

30.06.2011

17.

17/2011

27.09.2011

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania Systemami Informatycznymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

27.09.2011

18.

18/2011

30.09.2011

Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Administratora Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

27.09.2011

19.

19/2011

30.09.2011

Powołanie Komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla projektu 7.1.1

30.09.2011

20.

20/2011

11.10.2011

Powołanie Komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla projektu 7.1.1

11.10.2011

21.

21/2011

07.11.2011

Kontrola działań realizowanych przez GOPS

07.11.2011

22.

22/2011

18.11.2011

Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

18.11.2011

23.

23/2011

28.11.2011

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

28.11.2011

Programy społeczne i projekty unijne