71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Pliki do pobrania

Klauzula RODO

.pdf, ~312 KB

Pobierz plik

Wniosek

.pdf, ~109 KB

Pobierz plik

Załączniki do wniosku

.pdf, ~3276 KB

Pobierz plik

Zaświadczenie lekarskie

.doc, ~49 KB

Pobierz plik

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 111) z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada 2019 roku są dochody za rok 2018.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

„BECIKOWE”

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

 

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

1.    wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (wzór wniosku do pobrania);

2.    zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór do pobrania) - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka;

3.    w przypadku cudzoziemców – kserokopie aktów urodzenia dzieci, karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy” i/lub paszportów (oryginał do wglądu);

4.    kserokopie PIT-11, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-28, PIT-8C za 2018r. (jeśli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenia lub umowy o dzieło – kserokopie wszystkich tych dokumentów);

5.    jeżeli członek rodziny w 2018r. lub nadal prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany – ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce i wysokości podatku opłaconego za 2018r.

6.    oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny, którzy takie dochody osiągnęli w za 2018r. (wzór formularza do pobrania);

7.    jeżeli ojciec dziecka jest nieznany - kserokopia aktu zupełnego urodzenia dziecka;

8.    jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia);

9.    zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2018 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku - oryginał).

10.                       dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną;

11.                       w przypadku, gdy członek rodziny świadczy alimenty świadczone na rzecz innych osób  w roku 2018 należy potwierdzić ten fakt orzeczeniem sądu wraz potwierdzeniem ich zapłaty – przelewy bankowe lub przekazy pocztowe (nie uwzględnia się alimentów zaległych) 

Stan cywilny wnioskodawców:

r żonaty/zamężna – brak dokumentu;

r kawaler/panna - wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

r separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

r rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

r wdowiec/wdowa – akt zgonu współmałżonka.


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2018 lub w 2019
utraciła dochód, należy obowiązkowo dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

1.    utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT -11 za 2018 rok;

2.    utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło – kserokopia umowy i/lub zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz PIT-11 za 2018 rok;

3.    uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT-11 z zakładu pracy za 2018 rok;

4.    utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie i PIT za 2018r. z PUP;

5.    utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno- rentowego i PIT za 2018 rok wystawiony przez ten organ;

6.    wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w rozumieniu art. 36aa - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2017r. poz. 1778 ze zm. ) - wydruk z CEIDG,  zaświadczenie z ZUS/oświadczenie oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT-36 za 2018 rok;

7.    utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2018 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

8.    utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia);

9.    utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu.

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2018 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2018 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2018 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

1.    uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (kserokopia umowy i PIT- 11 za 2018 rok);

2.    uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie lub decyzja PUP;

3.    uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno- rentowego i PIT-40 za 2018 rok wystawiony przez ten organ

4.    zakończenie urlopu wychowawczego - zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT-11 za 2018 rok, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym);

5.    rozpoczęcie działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT- 36 za 2018 rok, a w przypadku ryczałtu i karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2018r.;

6.    wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 36aa - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1778 ze zm. ) - dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2018;

7.    uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2018 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

8.    uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, chorobowego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2018
 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2018 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWO ten fakt zgłosić. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

 

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Smyrak, Monika Klujew
Wytworzenie informacji: 2013-11-18
Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 2020-04-07