71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Karta Dużej Rodziny

Pliki do pobrania

Klauzula RODO

.pdf, ~146 KB

Pobierz plik

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

.pdf, ~97 KB

Pobierz plik

Załącznik - Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

.pdf, ~82 KB

Pobierz plik

Załącznik - Informacja o osobach, które będą wyświetlać kartę na urządzeniach mobilnych

.pdf, ~88 KB

Pobierz plik

Załącznik - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

.pdf, ~83 KB

Pobierz plik

Załącznik - Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej

.pdf, ~0 KB

Pobierz plik

Załącznik: Oświadczenie - wydanie duplikatu KDR

.pdf, ~15 KB

Pobierz plik

przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie karty lub jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

SKŁADAJĄC WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.    W przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
2.    W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
3.    W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
4.    W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
5.    W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
6.    W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwoleń, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU


Wniosek o wydanie Karty tradycyjnej lub elektronicznej oraz jej duplikatu złożyć należy:

1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach
   ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, pokój 107, tel. 71-311-39-68 w. 107

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:10 do 15:10
- środa od 9:00 do 17:00

2. drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia dostępnego pod adresemhttps://empatia.mpips.gov.pl/
Wymogiem skorzystania z formularza elektronicznego jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego.

WYMAGANE OPŁATY

1. Opłacie podlega wydanie duplikatu Karty, w wysokości 9,78 zł za sztukę
2. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za sztukę, w przypadku gdy:
a) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
b) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
DOWÓD WPŁATY dołącza się jako załącznik do wniosku o przyznanie duplikatu lub dodatkowej formy karty
Wpłat można dokonać na rachunek bankowy GOPS w Siechnicach nr:
21 9584 1092 2010 1000 1078 0001
W tytule przelewu należy wpisać:
Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub dodatkowej formy karty.

Na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl można znaleźć:
- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr
- listę instytucji i placówek oferujących zniżki: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz. 1390 ze zm.)
 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Nowicka
Wytworzenie informacji: 2014-12-31
Data publikacji: 2014-12-31
Data aktualizacji: 2020-04-01