71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Karta Dużej Rodziny

Pliki do pobrania

Klauzula RODO

.pdf, ~146 KB

Pobierz plik

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

.pdf, ~97 KB

Pobierz plik

Załącznik - Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

.pdf, ~82 KB

Pobierz plik

Załącznik - Informacja o osobach, które będą wyświetlać kartę na urządzeniach mobilnych

.pdf, ~88 KB

Pobierz plik

Załącznik - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

.pdf, ~83 KB

Pobierz plik

Załącznik - Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej

.pdf, ~0 KB

Pobierz plik

Załącznik: Oświadczenie - wydanie duplikatu KDR

.pdf, ~15 KB

Pobierz plik

Ulga w opłatach za żłobek publiczny w Siechnicach

.doc, ~32 KB

Pobierz plik

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
 

 

Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, tzn.:
 

1) W przypadku rodzica/rodziców – dokumenty potwierdzające tożsamość obojga rodziców oraz oświadczenie, że rodzic, składający wniosek nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

2) W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa; UWAGA! Małżonek rodzica to osoba, która nie jest biologicznym rodzicem dziecka/dzieci, jednak poprzez zawarcie formalnego związku małżeńskiego przysługuje mu prawo do posiadania Karty!

Przykład: Pani Anna ma 2 dzieci ze związku partnerskiego z mężczyzną z którym się rozstała 3 lata temu. Obecnie jest żoną pana Piotra i wspólnie mają 1 dziecko. Mimo że pan Piotr nie jest biologicznym rodzicem 3 dzieci, należy mu się Karta (jak i pozostałym członkom rodziny), ponieważ jest mężem pani Anny.

3) W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

6) W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.


Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, tzn. takie, w których rodzic/rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)    W wieku do ukończenia 18 roku życia;

2)    W wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego;

b) szkole wyższej do końca roku akademickiego - w którym planowane jest ukończenie nauki.

3)    Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Wniosek o wydanie Karty można pobrać z Internetu ze strony www.rodzina.gov.pl (https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki), ze strony GOPS lub osobiście w siedzibie Ośrodka.
 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej – na bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na terenie całego kraju na terenie całego kraju.
 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie – oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 


Na stronie www.rodzina.gov.pl można znaleźć:
 

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pytania


listę instytucji i placówek oferujących zniżki:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny


Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna), w pokoju nr 107, tel. 71/311 39 68 wew. 107 (w sekretariacie), w godzinach pracy Ośrodka.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz. 1390 ze zm.)
 
 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Nowicka
Wytworzenie informacji: 2014-12-31
Data publikacji: 2014-12-31
Data aktualizacji: 2020-01-20