71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

 

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach (GOPS), w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna, nr tel. 71 311 39 68, adres e-mail; gops@umsiechnice.pl

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w GOPS są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Wojciech Huczyński, adres e-mail; wojciech@huczynski.pl

 

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej w gminie. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe to;

 • art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez GOPS na podstawie umowy)

 • art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez GOPS w interesie publicznym)

 • art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 • Ustawa z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty

 • Ustawa z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – prawo energetyczne

 • Ustawa z dnia 05.12.2014 o karcie dużej rodziny

 • Ustawa z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Ustawa z dnia 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o wypłacie zasiłku dla opiekunów

 • Ustawa z dnia 07.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 • Ustawa z dnia 04.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

 • Ustawa z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • Ustawa z dnia 26/10/1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Ustawa z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii

 

W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody - art.6 ust.1 lit. a. RODO.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług, przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych

 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez GOPS

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z wymienionych ustaw stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych

 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Bryłkowska-Hehn
Wytworzenie informacji: 2018-06-25
Data publikacji: 2018-06-25
Data aktualizacji: 0000-00-00