Projekt dla osób w wieku szkolnym

Strefa Młodych

Wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom, stworzyliśmy projekt skierowany do młodzieży w wieku 12–16 lat, zamieszkującej Gminę Siechnice

img-header-desktop img-header-desktop-2 img-header-mobile

Dlaczego powstał projekt Strefa Młodych?

Rozwój technologiczny stał się nieodłącznym elementem naszych czasów. Media cyfrowe nie tylko ułatwiły komunikację międzyludzką, pozwalając na szybki przepływ informacji, ale usprawniły pracę, gospodarkę i naukę. W ostatnich kilkunastu miesiącach stał się nieodłącznym elementem takiej komunikacji z uwagi na stan epidemii COVID – 19. Zarówno praca, nauka jak i kontakty z przyjaciółmi lub dalszą rodziną ograniczone zostały do kontaktu zdalnego. Szczególnie dotkliwie odczuli to uczniowie, którzy z uwagi na konieczność pozostania w domu i kontynuowania nauki w formie zdalnej, pozbawieni zostali bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami.

img-projekt img-projekt-black

Przez wiele miesięcy życie tych młodych ludzi przeniosło się do świata wirtualnego, do którego często miało nieograniczony dostęp. Wielu rodziców nie interesuje się życiem cyfrowym swoich dzieci i nie wiedzą w jakim celu używają smartfona czy internetu. Dlatego młodzi ludzie, surfując po internecie w celu szukania informacji, narażeni są zarówno na treści nieodpowiednie dla ich wieku, jak również na ataki osób, którzy czują się bezkarnie w świecie on-line.

W wielu przypadkach wpłynęło to negatywnie na poczucie bezpieczeństwa młodych osób, przyczyniło się do poczucia izolacji społecznej, trudności w nawiązywaniu kontaktów i relacji oraz spowodowało obniżenie nastroju a nawet stany depresyjne.

Stan izolacji spowodował również wzrost zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi, w tym sięganie po substancje psychoaktywne, w celu poprawy nastroju, wzrost agresji a nawet zachowań przemocowych w sieci, zaburzenia relacji rodzinnych. W ostatnich kilku miesiącach widoczne jest zwiększone zapotrzebowanie na konsultacje psychologiczne z młodzieżą, która nie radzi sobie w obecnej sytuacji.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i problemom dotykającym młodzież, pracownicy GOPS stworzyli projekt „Strefa Młodych”, która skierowana jest do młodzieży w wieku szkolnym 13 – 16 lat, zamieszkującej Gminę Siechnice.

Zarówno praca, nauka jak i kontakty z przyjaciółmi lub dalszą rodziną ograniczone zostały do kontaktu zdalnego.

Szczególnie dotkliwie odczuli to uczniowie, którzy z uwagi na konieczność pozostania w domu i kontynuowania nauki w formie zdalnej, pozbawieni zostali bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Przez wiele miesięcy życie tych młodych ludzi przeniosło się do świata wirtualnego, do którego często miało nieograniczony dostęp. Wielu rodziców nie interesuje się życiem cyfrowym swoich dzieci i nie wiedzą w jakim celu używają smartfona czy internetu. Dlatego młodzi ludzie, surfując po internecie w celu szukania informacji, narażeni są zarówno na treści nieodpowiednie dla ich wieku, jak również na ataki osób, którzy czują się bezkarnie w świecie on-line. W wielu przypadkach wpłynęło to negatywnie na poczucie bezpieczeństwa młodych osób, przyczyniło się do poczucia izolacji społecznej, trudności w nawiązywaniu kontaktów i relacji oraz spowodowało obniżenie nastroju a nawet stany depresyjne.

Cel projektu

Stan izolacji spowodował wzrost zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi, w tym sięganie po substancje psychoaktywne, wzrost agresji i zachowań przemocowych w sieci, zaburzenia relacji rodzinnych.

Dlatego celem projektu jest:

img-purpose-1

przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym (np. sięganie po używki i inne substancje psychoaktywne, spędzanie zbyt długiego czasu przed komputerem/ telefonem) przez wskazanie alternatywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu

img-purpose-2

ograniczenie ilości zachowań przemocowych (zarówno w świecie rzeczywistym jak i on-line), destrukcyjnych i autodestrukcyjnych

img-purpose-3

stworzenie młodzieży możliwie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju psychospołecznego w ich środowisku lokalnym

img-purpose-4

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przemocy poprzez integrację młodych ludzi z różnych środowisk społecznych

img-purpose-5

ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych, mających na celu radzenie sobie w sytuacjach trudnych i zapobiegających manipulacji ze strony innych osób, w szczególności w sieci

img-purpose-6

aktywizacja młodych do własnych projektów, umożliwiających własny rozwój i współpracę rówieśniczą

Działania w ramach projektu

W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały następujące działania na 2021 rok:

img-action-1
integracja i edukacja społeczna

Kino plenerowe

Podczas wydarzenia młodzież będzie miała możliwość poczuć się jak w kinie, oglądając film ze znajomymi i nieznajomymi, jedząc popcorn i popijając colą/lemoniadą.

W ramach zaproszenia na wydarzenie przeprowadzona zostanie kampania informacyjna z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i ulotek, dotyczące zagrożeń płynących z sieci i uzależnień związanych z mediami cyfrowymi. Otrzyma również informację o możliwości skorzystania z pomocy w przypadku kiedy doświadcza czegoś niepokojącego bądź też jest świadkiem wydarzeń zagrażających drugiej osobie. Każdy uczestnik spotkania otrzyma do wypełnienia anonimową ankietę, dotyczącą problemów dotykających młodzież i związanych z tym potrzeb.
img-action-2
integracja społeczna i zdrowy styl życia

Działania z Ochotniczą Strażą Pożarną w Świętej Katarzynie

Młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału w zawodach sprawnościowych indywidualnych i grupowych, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świętej

Katarzynie. Podczas wydarzenia młodzież wspierana będzie przez specjalistę (psychologa), pod kątem radzenia sobie z trudnościami, wyrażania emocji i potrzeb oraz motywowania do działania.
img-action-3
wspieranie projektów realizowanych przez młodzież

Mini Granty

Młodzież będzie miała możliwość stworzenia własnych projektów, obejmujących działania, które sama zaplanuje i wraz z GOPS zrealizuje. Projekty zostaną wyłonione w ramach konkursu i sfinansowane ze środków

przeznaczonych na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice na rok 2021. Dzięki temu młodzież otrzyma narzędzia do realizacji zadań odpowiadających ich potrzebom, będzie miała możliwość zaangażowania się i wzięcia odpowiedzialności za swoje działania oraz nauczenia się współpracy z innymi.

Czas realizacji projektu

Wrzesień 2021

Kino plenerowe

Październik 2021

Zawody sprawnościowe

Wrzesień - grudzień 2021

Granty - konkurs projektów młodzieży do realizacji w 2022 r.

Do współpracy w realizacji projektu zaproszeni zostaną:

img-cooperation-1

Specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjnym

img-cooperation-2

Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej Katarzynie

img-cooperation-3

Placówki Oświatowe na terenie Gminy Siechnice

Do części informacyjno – edukacyjnej wykorzystane zostaną materiały w formie ulotek i plakatów opracowanych merytorycznie przez pracowników GOPS, zaangażowanych w realizację projektu. Wykorzystane zostaną również materiały informacyjne opracowane i udostępnione przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg

logo-zasieg
projekt i realizacja: DST DESIGN