Strefa Seniorów i Osób 
z Niepełnosprawnościami

Program w ramach Strategii Wsparcia Osób Starszych 
i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027.

Przekonaj się sam, że warto!

Działanie = efekt

Korzystaj z pomocy

W skrócie

Dla kogo?

Dla kogo?

Uczestnikami programu będą osoby starsze w wieku 60+ oraz osoby z niepełnosprawnościami w każdym wieku

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji

Gmina Siechnice

Kiedy?

Kiedy?

Program w ramach Strategii Wsparcia Osób starszych i Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2027

O projekcie

Od wielu lat instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz prywatne osoby podejmują działania na rzecz osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Realizowane są działania mające na celu wsparcie  w codziennych czynnościach oraz aktywizację  w społeczności lokalnej. Okres pandemii i związana z nim izolacja spowodowała, że wiele z tych osób potrzebujących szczególnego zainteresowania, nie mogło korzystać  z dostępnych dotychczas form wsparcia. Powodowało to frustrację, poczucie odrzucenia i niejednokrotnie doprowadziło do stanów lękowych i depresji. Efektem niepewności, strachu związanego z pandemią było również sięganie po różnego rodzaju używki. 

W sytuacji pandemicznej nie radzili sobie również członkowie rodzin seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Pozostawieni „sami sobie” często nie radzili sobie psychicznie z zaistniałą sytuacją. Doprowadzało to do poczucia bezradności ale też złości, co niejednokrotnie wiązało się ze stosowaniem przemocy wobec osób zależnych. Chcąc wyjść naprzeciw tym problemom pracownicy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Siechnicach opracowali program „Strefa Seniorów i Osób z Niepełnosprawnościami”. Program ten wpisuje się w zadania Strategii Wsparcia Osób Starszych  i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027. 
 

Cel projektu

Upowszechnienie informacji

Upowszechnienie informacji na temat instytucji świadczących pomoc i wsparcie osobom starszym 
i z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom a także 
o formach świadczonych usług.

Aktywizacja

Aktywizacja osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Podniesienie świadomości

Podniesienie świadomości wśród osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Informowanie o zagrożeniach

Upowszechnienie wśród osób starszych 
i z niepełnosprawnościami informacji na temat zagrożeń płynących ze stosowania przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych na terenie gminy, sąsiednich gmin oraz powiatu.

Uwrażliwienie społeczne

Uwrażliwienie i zmotywowanie mieszkańców i służby do podejmowania działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych mających na celu poprawę jakości życia.

Przewidywane efekty realizacji zadań:

Zdobycie wiedzy

Zdobycie wiedzy

Zdobycie wiedzy i informacji na temat oferowanej pomocy i wsparcia dla seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wzrost poczucia bezpieczeństwa i przynależności do społeczności lokalnej.

Aktywizacja

Aktywizacja

Aktywne uczestniczenie w proponowanych działaniach.

Rozwijanie umiejętności

Rozwijanie umiejętności

Nabycie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Integracja społeczna

Integracja społeczna

Wzrost świadomości

Wzrost świadomości

Wzrost świadomości na temat zagrożeń wynikających z uzależnień i przemocy domowej.

Sposób realizacji

W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały następujące działania:

Kampania informacyjno edukacyjna

Kampania informacyjno edukacyjna

Opracowanie i rozpowszechnienie Informatora o dostępnych formach pomocy i świadczących je instytucjach oraz magnesów na lodówkę z numerami telefonów instytucji. Organizacja spotkań informacyjnych w sołectwach.

Wydarzenia kulturalne

Wydarzenia kulturalne

Organizacja "randek małżeńskich" dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia komputerowe

Szkolenia komputerowe

Praktyczne warsztaty z zakresu poruszania się w sieci i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Do współpracy zaproszeni zostaną

Urząd Miejski w Siechnicach

Urząd Miejski w Siechnicach

ZI i GKRPA

ZI i GKRPA

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie 
w Gminie Siechnice. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siechnicach

Służby

Służby

Komisariat Policji w Siechnicach. Straż Gminna

Sołectwa Gminy Siechnice

Sołectwa Gminy Siechnice

Centrum Kultury w Siechnicach

Centrum Kultury w Siechnicach

Zespół Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Lokalni przedsiębiorcy, osoby prywatne

Lokalni przedsiębiorcy, osoby prywatne

Strategia Wsparcia Osób Starszych i Osób  z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027
Cel strategiczny 5. Wieloaspektowe wsparcie aktywności związanej z działaniami na rzecz seniorów i osób  z niepełnosprawnościami

5.1. Upowszechnianie wiedzy o dostępnej ofercie dla osób  z niepełnosprawnościami i seniorów

5.1.1. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów 
5.1.2. Utworzenie na stronach internetowych zakładek  z ważnymi informacjami dla osób starszych i osób  z niepełnosprawnościami