Strefa STOP Przemocy

Projekt nawiązujący do kampanii STOP Przemocy Widzisz - Reaguj, Doświadczasz - Sięgnij po pomoc realizowanej na terenie Gminy Siechnice w 2016 roku

Biała Wstążka

Międzynarodowa kampania informacyjna

Szukaj pomocy

Nie obawiaj się z niej skorzystać

W skrócie

Odbiorcy

Odbiorcy

Uczestnikami programu będą mieszkańcy Gminy Siechnice

Miejsce

Miejsce

Gmina Siechnice

Czas

Czas

czerwiec - grudzień 2021 roku

O projekcie

Mimo prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat,  szeroko zakrojonych działań informacyjno – edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie, problem ten ciągle wzbudza niedowierzanie, bądź też jest bagatelizowany. Zdarza się, że osoby dotknięte przemocą spotykają się z negatywnymi reakcjami najbliższego otoczenia. Osoby doświadczające przemocy nie posiadają informacji na temat mechanizmów tego zjawiska, możliwości uzyskania pomocy, jak również obowiązujących procedur interwencyjnych i prawnych umożliwiających powstrzymanie przemocy.  

Również osoby stosujące przemoc w rodzinie nie otrzymują konstruktywnych przekazów odnoszących się zarówno do konsekwencji wynikających z zachowania, ale  i o możliwości radzenia sobie ze złością lub agresją. Wychodząc naprzeciw zjawisku przemocy w rodzinie,  pracownicy GOPS stworzyli projekt „Strefa STOP Przemocy”, który skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Siechnice. Projekt ten nawiązuje do prowadzonej na terenie gminy w 2016 r. kampanii  „STOP Przemocy. Widzisz - Reaguj, Doświadczasz – sięgnij po pomoc” a także do międzynarodowej, corocznie organizowanej kampanii „Biała Wstążka”

O kampanii Biała Wstążka

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest prowadzona w ponad 170 krajach. Rozpoczęła się w Kanadzie w 1991 roku, a więc dwa lata po masakrze w Montrealu, kiedy to 25-latek Marc Lepine wtargnął na teren Politechniki i serią wystrzałów zabił 14 kobiet i ranił trzynaścioro świadków. Kampanię zainicjowali mężczyźni i do nich jest przede wszystkim skierowana. Jej celem jest dyskusja na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy. Noszenie białej wstążki ma być: * symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, * osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować ani milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Kampanie „Białej Wstążki” odbywają się od kilku lat w wielu miastach Polski. W tym roku Gmina Siechnice po raz pierwszy przystępuje do działań w ramach Białej Wstążki. Akcja potrawa od 25 listopada do 10 grudnia. Daty te korespondują z międzynarodową akcją „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet” i Dniem Praw Człowieka.

Spot do Kampanii Biała Wstążka

Przemoc zdarza się wszędzie i przybiera różne formy, lecz zawsze wiąże się z dużym cierpieniem i bezradnością. Jej niszczycielska siła dosięga zarówno ofiary jak i sprawców, wpływa także na osoby z najbliższego otoczenia.

Cel projektu i kampanii

Upowszechnienie wiedzy i zwiększenie świadomości

Upowszechnienie wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat zagrożeń płynących ze stosowania przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych na terenie gminy, sąsiednich gmin oraz powiatu. Poprawa sytuacji osób doświadczających przemocy poprzez zwiększenie świadomości istoty problemu oraz możliwości uzyskania pomocy.

Uwrażliwienie i zmotywowanie do podjęcia działań

Uwrażliwienie i zmotywowanie mieszkańców i służb do podejmowania działań na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych.

Podniesienie świadomości w zakresie praw i możliwości

Podniesienie świadomości mieszkańców na temat sankcji prawnych wynikających ze stosowania wszelkich przejawów agresji i przemocy. Poinformowanie społeczności lokalnej o możliwościach nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób pozbawiony agresji i przemocy. Pogłębienie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych o przysługujących im prawach i o zachowaniach, które podlegają sankcjom prawnym.

Efekt społeczny projektu i kampanii

Świadomość

Świadomość

Dzięki zwiększeniu świadomości istoty problemu przemocy osoby doświadczające przemocy postanowią zatrzymać przemoc, a dzięki informacji o dostępnych instytucjach pomocowych będą wiedzieć gdzie zgłosić się po pomoc.

Wrażliwość

Wrażliwość

Mieszkańcy zostaną uwrażliwieni na dostrzeganie przemocy w najbliższym otoczeniu.

Wiedza

Wiedza

Poprzez dotarcie z kampanią do najmłodszych mieszkańców, dzieci uzyskają wiedzę, gdzie mogą zgłosić doświadczanie przemocy ze strony dorosłych lub rówieśników

Etapy realizacji projektu

W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały następujące działania:

Działania medialne

Działania medialne

W ramach kampanii, udostępniony zostanie spot, przybliżający problematykę zjawiska przemocy oraz film prezentujący zakres pomocy świadczonej przez służby działające na terenie Gminy. W filmie przedstawiona zostanie oferta Punktu Konsultacyjnego działającego przy GOPS, przybliżająca wizerunek i kompetencje pracujących w nim specjalistów. Materiał emitowany będzie na kanałach internetowych i w social mediach.

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny

W dniach kampanii otwarty zostanie Punkt Informacyjny przy UM w Siechnicach, w którym mieszkańcy otrzymają wszystkie informacje dotyczące kampanii i poruszanego problemu. Otrzymają również informacje na temat możliwości skorzystania z pomocy.

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

Do celów informacyjno – edukacyjnych wykorzystane zostaną plakaty, ulotki, broszury oraz wizytówki i gadżety, opracowane merytorycznie przez pracowników GOPS, zaangażowanych w realizację kampanii.

Kampania informacyjna w szkołach

Kampania informacyjna w szkołach

W celu dotarcia z kampanią do najmłodszych mieszkańców gminy i ich rodziców, zaplanowane zostały działania w szkołach, do których przekazane zostaną materiały informacyjno - edukacyjne.

Kolportaż materiałów informacyjnych

Kolportaż materiałów informacyjnych

Chcąc dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, nawiązana zostanie współpraca z Pocztą Polską w zakresie skorzystania z usługi druków bezadresowych, dzięki której materiały informacyjne dotrą do wszystkich gospodarstw w gminie.

Rozpowszechnienie informacji w parafiach

Rozpowszechnienie informacji w parafiach

O kampanii poinformowane zostaną również parafie, w celu przekazania informacji podczas nabożeństw o odbywającej się akcji na terenie gminy.

Współpraca

Do współpracy w zakresie realizacji projektu zaproszeni zostali:

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Specjaliści z Punktu Konsultacyjnego

Specjaliści z Punktu Konsultacyjnego

Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Komisariat Policji w Siechnicach

Komisariat Policji w Siechnicach

Sąd Rejonowy w Oławie

Sąd Rejonowy w Oławie

Urząd Miejski w Siechnicach

Urząd Miejski w Siechnicach

Zespół Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej

Film promocyjny

Film prezentuje zakres pomocy świadczonej przez służby działające na terenie Gminy Siechnice. W filmie przedstawiona została oferta Punktu Konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz przybliżony wizerunek i kompetencje pracujących w nim specjalistów.

Podstawa prawna