71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych - czerwiec 2018

Pliki do pobrania

Oferta

.pdf, ~1368 KB

Pobierz plik

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

.doc, ~29 KB

Pobierz plik


OFERTA PRACY - STANOWISKO PRACOWNIKA W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Treść oferty do wglądu w ramce Pliki do pobrania.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE, URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE LUB NA ZASTĘPSTWO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH

 

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016r. L 119/1) informujemy, że:

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem danych osobowych kandydata jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach,

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna

Adres e-mail: gops@umsiechnice.pl

Numer telefonu:71 311-39-68

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Huczyński

Inspektor jest osobą, z którą kandydat może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kandydata oraz korzystania z przysługujących kandydatowi praw związanych z przetwarzaniem jego danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-maila: iod@umsiechnice.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Dane kandydata będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze lub na zastępstwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną w ramach naboru kandydata do pracy, o której mowa w obowiązującej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Dane kandydata mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych kandydata zostanie powierzone członkom komisji przeprowadzającej nabór.

PRAWA KANDYDATA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, kandydatowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawlik-Kottas
Wytworzenie informacji: 2018-06-15
Data publikacji: 2018-06-15
Data aktualizacji: 0000-00-00