71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

500+ świadczenie uzupełniające

h

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
- obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
- posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
- cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O świadczenie uzupełniające będą mogły wystąpić osoby, które:

  • ukończyły 18 lat
  • posiadają jedno z wymienionych w ustawie orzeczeń:

         niezdolności do samodzielnej egzystencji

         o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej  egzystencji

         o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej   egzystencji

         całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji

Jednocześnie:

    nie posiadają prawa do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,

      nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych  albo

     posiadają prawo do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych),

ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

 

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli:

·   nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub

·    masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

 

Wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł  jeśli:

·         łączna kwota brutto otrzymywanych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł. Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Przykład: Osoba niepełnosprawna  otrzymuje rentę w wysokości 1250 zł.  1600zł -1250zł = 350 zł.
Świadczenie uzupełniające będzie wynosić 350 zł.

Ważne !!!

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie nie posiada orzeczenia potwierdzającego niezdolność do
samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.
kartę badania
profilaktycznego,
dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Jeśli się posiada orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności również należy dołączyć do wniosku.

Wniosek można złożyć w każdej placówce organu zajmującego się wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych  ZUS /KRUS.

 

Więcej informacji i wnioski do pobrania na stronach:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

https://www.gov.pl/web/rodzina/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Bryłkowska-Hehn
Wytworzenie informacji: 2019-09-27
Data publikacji: 2019-09-30
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów