71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

h

 

Program RODZINA 500+

Realizatorem rządowego programu Rodzina 500+ w imieniu Gminy Siechnice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie.

Od dnia 01 lipca 2019r. nastąpi zmiana ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia bez weryfikacji sytuacji dochodowej.

 

Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze
(w przypadku mieszkańców gminy Siechnice w GOPS z siedzibą w Świętej Katarzynie).

 

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

 

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji
lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców
w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

na okres świadczeniowy 2019/2021

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

1.    wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

2.    w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

3.    w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

4.     w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci; paszporty lub dowody osobiste;

5.    w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone
jest postępowanie o przysposobienie
- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6. w przypadku dzieci, które są pod opieką opiekuna prawnego – orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Termin składania wniosków, okres obowiązywania świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

Od dnia 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap.

Od dnia 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej, tradycyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 Święta Katarzyna w sali OSP nr 120
na I p.

w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:15 do 14:45

środa w godzinach 9:15 do 16:45

 

Szczegółowe informacje na temat programu Rodzina 500+ oraz wzór wniosku można uzyskać na stronach www.gops-siechnice.org.pl, www.siechnice.gmina.pl w zakładce Rodzina 500+ oraz w siedzibie ośrodka.

 

Od dnia 01 lipca 2019r. zostanie uruchomiony nr telefonu 535 900 857, pod którym udzielane będą informacje na temat ogólnych warunków ubiegania się o świadczenia i wymaganych dokumentów.

 

Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym stawiennictwem w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.

 

Aby otrzymać świadczenie od miesiąca lipca 2019r. należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 września 2019r.!!! We wszystkich wnioskach, które zostaną złożone po dniu 30 września 2019r. prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek tzn. nie będzie wyrównania świadczeń od miesiąca lipca.

 

Termin rozpatrzenia wniosku reguluje ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i został on przedstawiony w tabeli poniżej.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek:

Data złożenia wniosku:

Ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia:

do dnia 31 sierpnia 2019r.

do 31 października 2019r.

od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r.

do 30 listopada 2019r.

od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r.

do 31 grudnia 2019r.

od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r.,

do 31 stycznia 2020r.

od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r.

do 29 lutego 2020r.

 

Okres świadczeniowy

 

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 zostanie ustalone na okres od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r. Informacja
o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej gops@gops-siechnice.org.pl na adres email wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją.

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Klujew
Wytworzenie informacji: 2019-03-06
Data publikacji: 2019-03-06
Data aktualizacji: 2019-06-21
<< Wróć do listy newsów