71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Niezbędne informacje nt. świadczenia 500+

h

 

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również odwrócić negatywny trend demograficzny w naszym kraju.

 

 

 

Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

 

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie sytuacji materialnej.

 

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Do członków rodziny zgodnie z ustawą zalicza się odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniusprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+


Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!


REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU "RODZINA 500+"

 

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 +”to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2017 r. poz. 1851).
Program „Rodzina 500+” dla mieszkańców gminy Siechnice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickej 17.

 

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek:

 

- elektronicznie:

  1. za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS, www.zus.pl,

  2. poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie https://www.mpips.gov.pl ),

  3. za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl,

 

UWAGA Wnioski składane na adres e-mail GOPS nie będą rozpatrywane!!!

 

- osobiście wyłącznie po uprzednim wypełnieniu wniosku

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17


W okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r. wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17, sala OSP na I piętrze

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30-14:45

środa w godz. 9:15 – 16:45

Od dnia 1 listopada 2017 r. wnioski będą przyjmowane w pokojach 101,102,116 wg ustalonego podziału alfabetycznego.

- pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna

 

W okresie od 1 listopada 2017 r. informacja telefoniczna w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ udzielana będzie pod nr tel. 71 311 39 68

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30-14:45

środa w godz. 9:15 – 16:45

 

Telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje na temat ogólnych warunków ubiegania się o świadczenie 500+ i wymaganych dokumentów do wniosku.

 

Okres obowiązywania świadczenia, termin składania wniosków

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest co do zasady na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (2016/2017), rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy, czyli 1 kwietnia 2016 r. i kończy dnia 30 września 2017 r.

Wnioski o 500+ na bieżący okres świadczeniowy 2016/2017 można składać w każdej chwili. Jeśli ktoś do tej pory nie ubiegał się o przyznanie świadczenia, może złożyć wniosek, jeżeli spełni warunki do przyznania świadczenia, to naliczone ono zostanie od miesiąca złożenia wniosku. Warto pamiętać także, że gdy narodzi się nowe dziecko a świadczenie wychowawcze jest już przyznane na starsze dzieci, to  nowy członek rodziny też może zostać objęty programem.

 

Wnioski na okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZłOŻENIA WNIOSKU

O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

na okres świadczeniowy 2017/2018

Wszyscy wnioskodawcy:

1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

2. w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci - wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

3.w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

4. w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

5. w przypadku śmierci współmałżonka - akt zgonu;

6. w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci; paszpoty lub dowody osobiste;

7. w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o przysposobienie - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

8. w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku ubiegania się o świadczenie  wychowawczena pierwsze dziecko należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium dochodowego do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego:

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859) dotyczące każdego członka rodziny;

2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; (tj. za rok 2016);

3. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych wraz z nakazem płatniczym wraz z nakazem płatniczym za 2016 r. z Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego lub dzierżawy w ha przeliczeniowych;

4. inne zaświadczenia i oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa o świadczenie wychowawcze, m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

 

W przypadku podjęcia pracy lub zmiany pracodawcy w 2016 r. należy przedstawić odpowiednio świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydruk z CEIDG, zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranego zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego wypłacanego po zakończeniu zatrudnienia, wraz z PIT 11, PIT 40 oraz PIT 36 lub PIT 37 za 2016 r.

W przypadku uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej w 2016 r.– decyzję o przyznaniu świadczenia/renty/emerytury wraz z PIT; po roku 2016 zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie o wysokości uzyskanego dochodu brutto / netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.

W przypadku uzyskania dochodu (podjęcie zatrudnienia, powrót do pracy po urlopie wychowawczym, zarejestrowanie działalności gospodarczej itp.) po 2016 r., jeśli dochód dochód ten jest osiągany w miesiącu, w którym złożono wniosek o świadczenie wychowawcze, należy dołączyć do wniosku: umowę o pracę/ o dzieło / zlecenie / decyzję z PUP/decyzję ZUS wraz z zaświadczeniem (oświadczeniem - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) o wysokości dochodu brutto/netto uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;
(np. podjęcie pracy 15 lutego 2017r. - zaświadczenie o zarobkach za miesiąc marzec 2017)

W przypadku utraty dochodu – dokumenty potwierdzające utratę - m.in. świadectwo pracy, umowy cywilnoprawne, decyzje z PUP, zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie zasiłku, renty itp. wraz z PIT 11 lub PIT 40.

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku 2016 należy potwierdzić orzeczeniem sądu wraz potwierdzeniem ich zapłaty (nie uwzględnia się alimentów zaległych) 

 

Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2016, w sytuacji, gdy wnioskodawca nie otrzymał pełnej wysokości alimentów wynikających z orzeczenia sądowego.

W przypadku świadectw pracy, umów o pracę, umów cywilnoprawnych, pit-ów, decyzji, należy dostarczyć kserokopie dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu). Oświadczenia i zaświadczenia składamy w oryginale.

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Boruch, Marzena Malinowska
Wytworzenie informacji: 2016-02-26
Data publikacji: 2016-02-29
Data aktualizacji: 2017-07-31
<< Wróć do listy newsów