71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Katalog usług wspierających osoby z niepełnosprawnością w powiecie wrocławskim

h

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje możliwości ubiegania się o wsparcie mieszkańców Gminy Siechnice w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje oraz warunki przyznania pomocy znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w zakładce niepełnosprawni i materiały do pobrania. http://www.pcpr.wroclaw.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem  tel. 71/ 311 39 68 e-mail gops@gops-siechnice.org.pl

 

 Katalog usług wspierających osoby z niepełnosprawnością

w powiecie wrocławskim

Osoby z niepełnosprawnością posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące powiat wrocławski ziemski mogą ubiegać się
o dofinansowanie do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

 • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

 

Turnusy rehabilitacyjne

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu wrocławskiego mogą uzyskać dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla siebie, a w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem (I i II grupy) i konieczności opieki osoby drugiej również dla opiekuna, w wysokości:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym, dla dzieci do lat 16 oraz dla uczących się i niepracujących w wieku 16-24 lat,

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim,

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna oraz dla samej osoby niepełnosprawnej, jeśli jest ona zatrudniona w zakładzie pracy chronionej.

 

Sprzęt rehabilitacyjny służący rehabilitacji w warunkach domowych z aktywnym udziałem osoby niepełnosprawnej zgodnie z zaleceniami lekarza

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisuje umowę ze Starostą, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu. Maksymalne dofinansowanie na ten cel może wynieść do 80% kosztów.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być przyznane pod warunkiem częściowej refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia do danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przyznawanej osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze uzależniona jest od limitu ceny ustalonego przez NFZ na poszczególne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i ustalana jest w oparciu o złożone dokumenty.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby
z niepełnosprawnością, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się: osoby z niepełnosprawnością, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Likwidacja barier architektonicznych

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby
z niepełnosprawnością, które:

-          mają trudności w poruszaniu się,

-          są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisuje umowę ze Starostą, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu lub w przypadku barier architektonicznych przystąpienie do realizacji zakwalifikowanych do dofinansowania prac.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może być przyznawane co roku.

 

Usługi tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie umowy zawieranej ze Starostą. Osoba
z niepełnosprawnością może złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zadania w każdym czasie.

 

Organizacje z terenu powiatu wrocławskiego ziemskiego, działające na rzecz osób
z niepełnosprawnością
, mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

 • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

 

O dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą się również ubiegać podmioty gospodarcze pod warunkiem prowadzenia, co najmniej od 2 lat działalności związanej z rehabilitacją osób
z niepełnosprawnością i posiadaniem odpowiednich środków finansowych. W tym przypadku wnioski powinny być złożone do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisuje umowę ze Starostą, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwe jest realizowanie zadania. Maksymalne dofinansowanie na ten cel może wynieść do 60% kosztów.

 

Realizacja wniosków w ramach  powyższych zadań następuje w ramach posiadanych środków PFRON oraz według kolejności ich złożenia.

 

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu na mocy porozumienia Powiatu Wrocławskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków PFRON. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu w 2019 r. osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach, spełniając następujące warunki:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

-          Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu ruchu (maksymalna kwota dofinansowania 10.000 zł; udział własny wnioskodawcy 15%),

-          Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (maksymalna kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B - 2.100 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu - 800 zł; udział własny wnioskodawcy 25%),

-          Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (maksymalna kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B - 2.100 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu - 800 zł, dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł; udział własny wnioskodawcy 25%),

-          Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

-          Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby niewidomej 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9.000 zł, dla osoby
z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł; udział własny wnioskodawcy 10%),

-          Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie
o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia; udział własny wnioskodawcy niewymagany),

-          Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku (maksymalna kwota dofinansowania 6.000 zł; udział własny wnioskodawcy 30%),

-          Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (maksymalna kwota dofinansowania 2.500 zł; udział własny wnioskodawcy 10%),

-          Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (maksymalna kwota dofinansowania 1.500 zł; udział własny wnioskodawcy 10%).

c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

-          Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (maksymalna kwota dofinansowania 3.500 zł; udział własny wnioskodawcy niewymagany),

-          Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności (maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: w zakresie ręki 9.000 zł, przedramienia 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26.000 zł, na poziomie podudzia 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON; udział własny wnioskodawcy 10%),

-          Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności (maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3; udział własny wnioskodawcy 10%),

-          Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania (maksymalna kwota dofinansowania
5.000 zł; udział własny wnioskodawcy 10%).

W Zadaniu 3 i 4 maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie
z beneficjentem programu - w zależności od poniesionych kosztów - nie więcej niż 200 zł.

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka (maksymalna kwota dofinansowania 200 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną; udział własny wnioskodawcy 15%).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę
w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi w przypadku:

-          dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

-          dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego -
do 4.000 zł,

-          opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty
za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego
na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny
w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:

-          500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

-          300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

-          300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

-          200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

-          300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub
w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

-          300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca
zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 

 

Udział własny wnioskodawcy:

-          15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

-          65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania w ramach Modułu II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

1. w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatu Wrocławskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
2. w module II - przerwa w nauce.

 

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

1. Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadanie 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

2. Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

 

Wnioski w ramach Modułu I można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu w terminie do dnia 30 sierpnia danego roku, natomiast w ramach Modułu II:

-          do dnia 30 marca danego roku (dla wniosków dotyczących semestru letniego),

-          do dnia 10 października danego roku (dla wniosków dotyczących semestru zimowego)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach

Na terenie powiatu wrocławskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach (gmina Kąty Wrocławskie) z siedzibą przy ul. Klasztornej 1, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w WTZ w Małkowicach mają możliwość zwrócenia się do kierownika ww. placówki z prośbą
o objęcie wsparciem w postaci uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Do prośby należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w którym zawarte jest wskazanie do uczestnictwa w WTZ.

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

WTZ w Małkowicach jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Terapią zajęciową w WTZ objętych jest 30 uczestników.

Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji
i terapii przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez Radę Programową Warsztatu.
Uczestnicy WTZ mają zapewnioną należytą opiekę. Terapia jest realizowana
w poszczególnych pracowniach:

-        gospodarstwa domowego,

-        plastycznej,

-        dydaktyczno-komputerowej,

-        rękodzieła,

-        modelarsko-ogrodniczej,

-        reedukacji z elementami muzykoterapii.

Realizacja indywidualnych programów rehabilitacji dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i rozwoju uczestników. Obowiązkowymi zajęciami prowadzonymi w Warsztacie są:

-        ogólne usprawnianie,

-        rozwijanie umiejętności życia codziennego,

-        przygotowanie do życia w środowisku społecznym,

-        rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,

-        rozwijanie umiejętności zawodowych,

-        rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii.

 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich

Na terenie powiatu wrocławskiego funkcjonuje Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich z siedzibą przy ul. 1 Maja 43c. Środowiskowy Dom Samopomocy to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy
w przystosowaniu do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

PŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi
i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w życiu społecznym, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, kształtowaniu pozytywnych relacji społecznych, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań oraz terapii ruchowej.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy mogą ubiegać się:

-        osoby niepełnosprawne intelektualnie,

-        osoby z zaburzeniami psychicznymi,

zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego.

 

Wniosek o skierowanie do ww. domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając:

-        zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa
o występujących zaburzeniach psychicznych,

-        zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

-        orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Pobyt w PŚDS jest odpłatny. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego. Dla osób nieprzekraczających kryterium dochodowego uczestnictwo jest nieodpłatne.---
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Bryłkowska-Hehn
Wytworzenie informacji: 2019-03-21
Data publikacji: 2019-03-26
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów