71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

ŚWIADCZENIA RODZINNE

h


 INFORMACJA

w sprawie wniosków o świadczenia rodzinne

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 

1. świadczenie wychowawcze 500+

2. świadczenia rodzinne

3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

1. świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

1.      elektronicznie (ZUS, banki krajowe, Emp@tia, ePUAP)

2.      papierowo (kompletnie wypełniony wniosek).

 

Wnioski na dzieci urodzone w trakcie okresu zasiłkowego można składać na bieżąco. Świadczenia przyznawane są od m-ca, w którym został złożony wniosek.

2. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 

Dzień  1 sierpnia 2017 r. to także data początku składania wniosków o:

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r. 

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września  2017r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

 

-    zasiłek rodzinny na kolejny okres, rozpoczynający się 1 listopada 2017r.

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 31 października  2017r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

Wnioski na dzieci urodzone w trakcie okresu zasiłkowego można składać na bieżąco. Świadczenia przyznawane są od m-ca, w którym został złożony wniosek.

Wzory wniosków dostępne są do POBRANIA na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
 

Ponadto informujemy, iż wszystkie sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi będą załatwiane w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętej Katarzyna, ul. Żernicka 17,

pokojach 101,102,116 wg ustalonego podziału alfabetycznego

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:15-14:45

środa w godz. 9:15 – 16:45

 

Przyjmowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski.

 

Szczegółowe informacje na temat przyznawanych świadczeń zawarte są na stronie http://gops-siechnice.org.pl w zakładce FORMY POMOCY lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

 

INFORMACJA NT. DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZLOŻENIA WNIOSKU

O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500plus

na okres świadczeniowy 2017/2018

Wszyscy wnioskodawcy:

1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

2. w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci - wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

3. w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

4. w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

5. w przypadku śmierci współmałżonka - akt zgonu;

6. w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci; paszpoty lub dowody osobiste;

7. w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o przysposobienie - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

8. w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności.

 

W przypadku ubiegania się o świadczenie  wychowawcze na pierwsze dziecko należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium dochodowego do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego:

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859) dotyczące każdego członka rodziny;

2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; (tj. za rok 2016);

3. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych wraz z nakazem płatniczym wraz z nakazem płatniczym za 2016 r. z Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego lub dzierżawy w ha przeliczeniowych;

4. inne zaświadczenia i oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa o świadczenie wychowawcze, m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

W przypadku podjęcia pracy lub zmiany pracodawcy w 2016 r. należy przedstawić odpowiednio świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydruk z CEIDG, zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranego zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego wypłacanego po zakończeniu zatrudnienia, wraz z PIT 11, PIT 40 oraz PIT 36 lub PIT 37 za 2016 r.

W przypadku uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej w 2016 r.– decyzję o przyznaniu świadczenia/renty/emerytury wraz z PIT; po roku 2016 zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie o wysokości uzyskanego dochodu brutto / netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.

W przypadku uzyskania dochodu (podjęcie zatrudnienia, powrót do pracy po urlopie wychowawczym, zarejestrowanie działalności gospodarczej itp.) po 2016 r., jeśli dochód dochód ten jest osiągany w miesiącu, w którym złożono wniosek o świadczenie wychowawcze, należy dołączyć do wniosku: umowę o pracę/ o dzieło / zlecenie / decyzję z PUP/decyzję ZUS wraz z zaświadczeniem (oświadczeniem - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) o wysokości dochodu brutto/netto uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;
(np. podjęcie pracy 15 lutego 2017r. - zaświadczenie o zarobkach za miesiąc marzec 2017)

W przypadku utraty dochodu – dokumenty potwierdzające utratę - m.in. świadectwo pracy, umowy cywilnoprawne, decyzje z PUP, zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie zasiłku, renty itp. wraz z PIT 11 lub PIT 40.

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku 2016 należy potwierdzić orzeczeniem sądu wraz potwierdzeniem ich zapłaty (nie uwzględnia się alimentów zaległych) 

 

Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2016, w sytuacji, gdy wnioskodawca nie otrzymał pełnej wysokości alimentów wynikających z orzeczenia sądowego.

W przypadku świadectw pracy, umów o pracę, umów cywilnoprawnych, pit-ów, decyzji, należy dostarczyć kserokopie dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu). Oświadczenia i zaświadczenia składamy w oryginale.

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

O ŚWIADCZENIA RODZINNE

w okresie świadczeniowym 2017/2018


1. wypełniony wniosek
o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych;

2. kserokopie (oryginał do wglądu) aktu urodzenia dziecka (zupełnego w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany);

3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebywanie pod kontrolą medyczną do 10 tygodnia ciąży (wystawione przez lekarza ginekologa lub położną) – osoby ubiegające się o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ,,becikowe” oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka;

4. w przypadku przysposobienia dziecka - zaświadczenie z ośrodka adopcyjnego lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka;

5. w przypadku otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego z ZUS/KRUS po utracie zatrudnienia: zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranego zasiłku oraz świadectwo pracy,

6. PIT-11, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-40, PIT-28, PIT-8C za 2016r. (jeśli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenie lub umowy o dzieło–kserokopie tych umów).

7. w przypadku cudzoziemców – kserokopie (oryginał do wglądu) aktów urodzenia dzieci, karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy”;

8. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

9. dzieci które pobierają stypendia: PIT-8C oraz PIT-11/8B bądź oświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2016r. ( załącznik nr. 4 - dochód nieopodatkowany).

10. zaświadczenie ze szkoły (do 15 września) dla wszystkich dzieci, które ukończyły 16 rok życia oraz dzieci dojeżdżających do szkoły ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania. W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu zamieszkania ucznia w miejscowości, w której znajduje się szkoła (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego szkoły podstawowej lub gimnazjalnej) należy przedłożyć:

-dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w internacie, bursie itp.
-lub oświadczenie osoby wynajmującej stancję wraz z potwierdzeniem tymczasowego zameldowania.

11. zaświadczenie (nakaz płatniczy za 2016 r.) z Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego lub dzierżawy w ha przeliczeniowych;

12. osoby ubiegające się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego: - zaświadczenie od pracodawcy zawierające następujące informacje: data początku zatrudnienia w zakładzie; rodzaj umowy i okres na jaki zawarta została umowa o pracę i na jakie dziecko został przyznany urlop wychowawczy; czy zakład pracy nie jest w stanie likwidacji; czy pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia, czy pracownik jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych;

13. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji, oraz zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu + kopia);

14. inne dokumenty istotne dla sprawy:

-prawomocny wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, akt zgonu współmałżonka, decyzja o rencie, emeryturze, postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub ustanowieniu opieki prawnej, ( oryginał + kopia)
-zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 r. lub potwierdzenie wpłat dokonanych bezpośrednio przez zobowiązanego do alimentacji rodzica;

15. osoby ubiegające się o dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka otrzymują go tylko w przypadku gdy:

-jedno lub dwoje rodziców dziecka nie żyje (należy przedłożyć kserokopię aktu zgonu rodzica);
-ojciec jest nieznany- art. 42 ust. 2 lub art. 61 ust.2 prawa o aktach stanu cywilnego (należy dostarczyć kserokopie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka);

-powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Prawo do wnioskowanych świadczeń o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania na dzieci, które ukończyły gimnazjum lub uczą się w szkole ponadgimnazjalnej lub studium jest uzależnione od dostarczenia w terminie do 15 września- zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub studium. Niedopełnienie tego warunku przez wnioskodawcę spowoduje wygaśnięcie prawa do ww. dodatków.


UWAGA !!!

W PRZYPADKU KAŻDEJ ZMIANY MAJĄCEJ WPŁYW NA USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO, ZMIENIAJĄCEJ DOCHÓD RODZINY (przychód lub utrata dochodu) NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ GOPS I POTWIERDZIĆ ODPOWIEDNIMI DOKUMENTAMI w tym:

1. podjęcie przez osobę bezrobotną pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, zakończenie urlopu wychowawczego i podjęcie pracy, korzystanie z urlopu macierzyńskiego po zakończeniu zatrudnienia, przyznanie świadczenia rodzicielskiego lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego z KRUS- zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie brutto/netto z drugi przepracowany miesiąc;

2. uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie/decyzja z PUP;

3. uzyskanie emerytury, renty - decyzja z ZUS;

4. rezygnacja z nauki w szkole, urodzenie dziecka lub zawarcie związku małżeńskiego przez wnioskodawcę lub osoby wchodzące w skład rodziny;

5. w przypadku utraty dochodu np. utrata pracy - świadectwo pracy, wyrejestrowanie działalności gospodarczej, utrata renty – decyzja z ZUS.

                                              

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w okresie świadczeniowym 2017/2018:

1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2. zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego za ostatnie 2 miesiące + zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 r. (od Komornika Sądowego) bądź informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności;

3. kserokopia aktu małżeństwa (przy zmianie nazwiska);

4. zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (lub dzierżawy) w ha przeliczeniowych;

5. odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty (potwierdzony przez sąd);

6. zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej dla osób powyżej 18 roku życia potwierdzające naukę;

7. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

8. w przypadku rozliczenia dochodów za 2015 r. i rozliczenia od dochodu ulgi na dzieci kserokopia  PIT –UZ, PIT/O;

9. w przypadku utraty dochodu: świadectwo pracy, PIT-40, PIT-37, PIT-11 z rozliczenia za 2016r. , ( jeżeli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenia lub umowy o dzieło- kserokopie tych umów), zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności, decyzja o utracie renty, zasiłku dla bezrobotnych;

10. w przypadku uzyskania dochodu: umowa o pracę, decyzja z PUP o przyznaniu zasiłku, dochód brutto/netto za drugi przepracowany miesiąc, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja ZUS o przyznaniu renty/emerytury, decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie, zasiłek macierzyński w KRUS.


W przypadku każdej zmiany mającej wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmieniającej dochód rodziny (przychód i utrata dochodu) należy niezwłocznie powiadomić GOPS i potwierdzić odpowiednimi dokumentami.


UWAGA!!! Kserokopie wymaganych dokumentów należy wykonać we własnym zakresie.
(Kserokopie dokumentów można wykonać w GCK w Świętej Katarzynie).

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (TZW. BECIKOWE)


Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada 2017 roku są dochody za rok 2016.


Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać „becikowe"?


WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (wzór wniosku do pobrania);

2. kserokopia aktu urodzenia dziecka (zupełnego w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany);

3. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór do pobrania) - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka;

4. dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną;

5. w przypadku cudzoziemców – kserokopie aktów urodzenia dzieci, karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy” (oryginał do wglądu);

6. PIT-11, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-40, PIT-28, PIT-8C za 2016r. (jeśli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenie lub umowy o dzieło – kserokopie tych dokumentów);

7. jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2016 rok;

8. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2016r.;

9. jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia);

10. zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2016 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku - oryginał).


Stan cywilny wnioskodawców:

- żonaty/zamężna – brak dokumentu;

- kawaler/panna - wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

- separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

- rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

- wdowiec/wdowa – akt zgonu współmałżonka.


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny
w roku 2016 lub w 2017 roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT-11 z zakładu pracy za 2016 rok;

2. utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie i PIT za 2016 z PUP;

3. utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT -11 za 2016 rok;

4. utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2016 rok;

5. utrata zatrudnienia z umowy o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania dzieła i PIT- 11 za 2016 rok;

6. utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno- rentowego i PIT za 2016 rok wystawiony przez ten organ;

7. wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) - oświadczenie oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2016 rok;

8. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

9. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia);

10. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu.

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2016 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2016 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2016 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

1. zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT-11 za 2016 rok, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym);

2. uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie;

3. uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT- 11 za 2016 rok);

4. uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno- rentowego i PIT za 2016 rok wystawiony przez ten organ,

5. rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT- 36 za 2016 rok ;

6. wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) - dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2016;

7. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

8. uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, chorobowego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2016.
 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2016 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (wzór do pobrania), a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.


UWAGA!!! Kserokopie wymaganych dokumentów należy wykonać we własnym zakresie.
(Kserokopie dokumentów można wykonać w GCK w Świętej Katarzynie).

 

INFORMACJA

Do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzinne (z wyjątkiem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązkowo należy:

-  dołączyć dokument potwierdzający aktualną sytuację zawodową osoby aktywnej zawodowo zamieszkałej za granicą (zaświadczenie od pracodawcy w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym) bądź zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej za granicą czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, emerytury, renty lub innych świadczeń,

- dołączyć dokument potwierdzający sytuację zawodową rodzica zamieszkującego w Polsce (także w przypadku, gdy rodzic nie wnioskuje o świadczenie na pierwsze dziecko),

-    wskazać adres zamieszkania drugiego z rodziców bądź adres pracodawcy w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Określenie koordynacji oraz rozstrzygnięcie sprawy przez marszałka województwa jest uzależnione od treści informacji jaką Organ otrzymuje od właściwej instytucji zagranicznej lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie oraz sytuację zawodową członków rodziny (nie wyłącznie oświadczenia). W związku z powyższym niezbędnie jest dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów.

Wzory zaświadczeń oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.dops.wroc.pl

W załączeniu do pobrania pismo Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Klujew
Wytworzenie informacji: 2017-07-18
Data publikacji: 2017-07-19
Data aktualizacji: 2017-11-30
<< Wróć do listy newsów