71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),

Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).

 
 

            Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze są odpłatne, kwotę odpłatności ustala się w zależności od posiadanego dochodu (odpłatność wzrasta wraz ze wzrostem dochodu). Z odpłatności są zwolnione osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie wynosi mniej niż kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 182), tj. 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł na osobę w rodzinie.

 

Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00