71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Stypendia i zasiłki szkolne

Pliki do pobrania

Klauzula RODO

.pdf, ~146 KB

Pobierz plik

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

.doc, ~69 KB

Pobierz plik

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

.doc, ~159 KB

Pobierz plik

STYPENDIUM SZKOLNE

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1457) 

2. Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XXVIII/205/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

–       rodziców (prawnych opiekunów)

–       pełnoletniego ucznia,

–       dyrektora szkoły lub kolegium.

 


ZASIŁEK SZKOLNY


Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1457)

2. Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XXVIII/205/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.

 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.

 4. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

 5. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 1. Śmierci rodzica lub prawnego opiekuna.

 2. Klęski żywiołowej.

 3. Wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie).

 4. Innych, szczególnych okoliczności.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie,
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice.

 2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

 

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.

 2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).

 3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.


Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 114 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 71/ 311 39 68 wew. 114 .

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Kościelna
Wytworzenie informacji: 2016-03-11
Data publikacji: 2016-03-11
Data aktualizacji: 2018-10-17