71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Ubieganie się o świadczenie wychowawcze


Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

 

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie sytuacji materialnej.

 

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Do członków rodziny zgodnie z ustawą zalicza się odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniusprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500plus

 

na okres świadczeniowy 2017/2018

Wszyscy wnioskodawcy:

 1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

 2. w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci - wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

 3. w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

 4. w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

 5. w przypadku śmierci współmałżonka - akt zgonu;

 6. w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci; paszpoty lub dowody osobiste;

 7. w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o przysposobienie - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 8. w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 

W przypadku ubiegania się o świadczenie  wychowawcze na pierwsze dziecko należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium dochodowego do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859) dotyczące każdego członka rodziny;

 2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; (tj. za rok 2016);

 3. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych wraz z nakazem płatniczym wraz z nakazem płatniczym za 2016 r. z Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego lub dzierżawy w ha przeliczeniowych;

 4. inne zaświadczenia i oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa o świadczenie wychowawcze, m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.


W przypadku podjęcia pracy lub zmiany pracodawcy w 2016 r.
należy przedstawić odpowiednio świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydruk z CEIDG, zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranego zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego wypłacanego po zakończeniu zatrudnienia, wraz z PIT 11, PIT 40 oraz PIT 36 lub PIT 37 za 2016 r.

W przypadku uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej w 2016 r.– decyzję o przyznaniu świadczenia/renty/emerytury wraz z PIT; po roku 2016 zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie o wysokości uzyskanego dochodu brutto / netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.

W przypadku uzyskania dochodu (podjęcie zatrudnienia, powrót do pracy po urlopie wychowawczym, zarejestrowanie działalności gospodarczej itp.) po 2016 r., jeśli dochód dochód ten jest osiągany w miesiącu, w którym złożono wniosek o świadczenie wychowawcze, należy dołączyć do wniosku: umowę o pracę/ o dzieło / zlecenie / decyzję z PUP/decyzję ZUS wraz z zaświadczeniem (oświadczeniem - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) o wysokości dochodu brutto/netto uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;
(np. podjęcie pracy 15 lutego 2017r. - zaświadczenie o zarobkach za miesiąc marzec 2017)

W przypadku utraty dochodu – dokumenty potwierdzające utratę - m.in. świadectwo pracy, umowy cywilnoprawne, decyzje z PUP, zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie zasiłku, renty itp. wraz z PIT 11 lub PIT 40.

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku 2016 należy potwierdzić orzeczeniem sądu wraz potwierdzeniem ich zapłaty (nie uwzględnia się alimentów zaległych) 

 

Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2016, w sytuacji, gdy wnioskodawca nie otrzymał pełnej wysokości alimentów wynikających z orzeczenia sądowego.

W przypadku świadectw pracy, umów o pracę, umów cywilnoprawnych, pit-ów, decyzji, należy dostarczyć kserokopie dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu). Oświadczenia i zaświadczenia składamy w oryginale.

 

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+


Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Boruch, Marzena Malinowska
Wytworzenie informacji: 2017-06-28
Data publikacji: 2017-06-29
Data aktualizacji: 2017-07-27