71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Ubieganie się o świadczenie wychowawczeOKRES ŚWIADCZENIOWY 2019 - 2021


Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (w przypadku mieszkańców gminy Siechnice w GOPS z siedzibą w Świętej Katarzynie).

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

na okres świadczeniowy 2019-2021

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

1.    wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

2.    w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

3.    w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

4.     w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci; paszporty lub dowody osobiste;

5.    w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o przysposobienie - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6. w przypadku dzieci, które są pod opieką opiekuna prawnego – orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 


OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018 - 2019

Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie sytuacji materialnej.
 

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Do członków rodziny zgodnie z ustawą zalicza się odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

na okres świadczeniowy 2018-2019

 

WSZYSCY WNIOSKODAWCY

1.    wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

2.    w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci - wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

3.    w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

4.    w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

5.    w przypadku śmierci współmałżonka - akt zgonu;

6.    w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci; paszpoty lub dowody osobiste;

7.    w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o przysposobienie - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

8.    w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności.

  

W przypadku ubiegania się o świadczenie  wychowawcze na pierwsze dziecko należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium dochodowego do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1.  kserokopie PIT-11, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-28, PIT-8C za 2017r. (jeśli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenia lub umowy o dzieło – kserokopie wszystkich tych dokumentów);

2. jeżeli członek rodziny prowadził w 2017r. lub nadal prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany – ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce i wysokości podatku opłaconego za 2017r.

3. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny, którzy takie dochody osiągnęli w za 2017r. (wzór formularza do pobrania);

4. jeżeli ojciec dziecka jest nieznany - kserokopia aktu zupełnego urodzenia dziecka

5. jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia);

6. zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2017 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku - oryginał).

7. dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną;

8. w przypadku, gdy członek rodziny świadczy alimenty świadczone na rzecz innych osób  w roku 2017 należy potwierdzić ten fakt orzeczeniem sądu wraz potwierdzeniem ich zapłaty – przelewy bankowe lub przekazy pocztowe (nie uwzględnia się alimentów zaległych) 

Stan cywilny wnioskodawców:

r żonaty/zamężna – brak dokumentu;

r kawaler/panna - wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

r separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

r rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

r wdowiec/wdowa – akt zgonu współmałżonka.


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2017 lub w 2018
utraciła dochód, należy obowiązkowo dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

1.    utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT -11 za 2017 rok;

2.    utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło – kserokopia umowy i/lub zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz PIT-11 za 2017 rok;

3.    uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT-11 z zakładu pracy za 2017 rok;

4.    utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie i PIT za 2017r. z PUP;

5.    utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno- rentowego i PIT za 2016 rok wystawiony przez ten organ;

6.    wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w rozumieniu art. 36aa - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2017r. poz. 1778 ze zm. ) - wydruk z CEIDG,  zaświadczenie z ZUS/oświadczenie oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT-36 za 2017 rok;

7.    utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2017 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

8.    utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia);

9.    utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu.

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2017 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2017 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2017 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

1.    uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (kserokopia umowy i PIT- 11 za 2017 rok);

2.    uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie lub decyzja PUP;

3.    uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno- rentowego i PIT-40 za 2017 rok wystawiony przez ten organ

4.    zakończenie urlopu wychowawczego - zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT-11 za 2017 rok, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym);

5.    rozpoczęcie działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT- 36 za 2017 rok, a w przypadku ryczałtu i karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2017r.;

6.    wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 36aa - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1778 ze zm. ) - dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2017;

7.    uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2017 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

8.    uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, chorobowego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2017

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+


Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny, zmiana miejsca zamieszkania itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Klujew
Wytworzenie informacji: 2017-06-28
Data publikacji: 2017-06-29
Data aktualizacji: 2019-07-03