71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Ubieganie się o świadczenie wychowawczeOKRES ŚWIADCZENIOWY 2019 - 2021


Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek:
- matki, ojca - jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca,
- opiekuna faktycznego dziecka -
jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
- opiekuna prawnego
dziecka,
- dyrektora domu pomocy społecznej.


Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (w przypadku mieszkańców gminy Siechnice w GOPS z siedzibą w Świętej Katarzynie).
W przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej, wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta - właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

na okres świadczeniowy 2019-2021

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

1.    wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

2.    w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

3.    w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

4.     w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci; paszporty lub dowody osobiste;

5.    w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o przysposobienie - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6. w przypadku dzieci, które są pod opieką opiekuna prawnego – orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Klujew
Wytworzenie informacji: 2017-06-28
Data publikacji: 2017-06-29
Data aktualizacji: 2020-06-18