71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

W rodzinie jest MOC 2019-2020

W Rodzinie Jest MOC

 

 

CELE PROJEKTU:

Celem projektu „W rodzinie jest MOC” jest realizacja usług w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie zaplanowano dla rodzin osób będących klientami GOPS w Siechnicach mających trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych wraz z dziećmi, osób przygotowujących się i świadczących usługi na rzecz pieczy zastępczej w tym kandydatów na rodziny zastępcze, dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wrocławskiego oraz wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia zamieszkujących gminę Siechnice.

 

CELEM GŁÓWNYM

projektu jest zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie gminy Siechnice i powiatu wrocławskiego  w okresie 01.01.2019 do 31.12.2020 r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez nast. działania:

- udzielenie wsparcia specjalistycznego  dla rodzin przeżywających trudności;

- rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem przebywającym poza naturalnym środowiskiem rodzinnym;

- umożliwienie dzieciom powrotu do rodziny naturalnej poprzez współpracę z gminami w zakresie udzielania wsparcia rodzicom dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

- praca z rodziną (asystent rodziny) przyczyniająca się do powrotu dziecka z pieczy do rodziny biologicznej;

- doskonalenie umiejętności i kompetencji  zawodowych kadry zajmującej się pracą z rodziną i dzieckiem.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem przebywającym poza naturalnym środowiskiem rodzinnym.

Sposób realizacji:

- zapewnienia usług wspierających rodzinę;

- zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w rodzinach przeżywających problemy;

- przeciwdziałanie zjawisku przemocy i uzależnień;

- organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, oraz dla funkcjonujących rodzin zastępczych w celu zwiększenia kompetencji i umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;

- zapewnienie rodzinom zastępczym, ich podopiecznym oraz usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, diagnostyczno – terapeutycznej;

 - budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej w środowisku i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu decyzji o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej;

2. Umożliwienie dzieciom powrotu do rodziny naturalnej poprzez współpracę z jst oraz instytucjami pracującymi z rodziną i dzieckiem.

Cel główny oraz cele szczegółowe projektu są zgodne z SzOOP RPO WD 2014-2020 w zakresie Osi 9 Włączenie Społeczne, działaniem 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

 

PLANOWANE EFEKTY:

1.  Wsparcie 9 istniejących miejsc świadczenia usług społecznych  które będą istniały po zakończeniu projektu (asystentura rodzinna, rodziny zastępcze).

 

2. Utworzenie 8 nowych miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu (asystentura rodzinna, konsultacje specjalistyczne, rodziny wspierające, rodziny zastępcze).

 

3. Objęcie 137 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  usługami społecznymi, usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej takimi jak:

 

- interwencja kryzysowa;

 

- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej i wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej;

 

- poradnictwo specjalistyczne (m i. In. psychologiczne, pedagogiczne, prawne) medyczne  i mediacje;

 

- warsztaty kompetencji;

 

- asystentura rodzinna;

- pomoc pieniężna.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.300.111, 20 zł

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.234.111,20 zł

 

POSTĘP PROJEKTU:

 

Drugi kwartał roku 2019:

1. Zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu psycholog-interwent kryzysowy udzielał natychmiastowej pomocy osobom w kryzysie, które zgłosiły potrzebę kontaktu poprzez uprzednie umówienie się na wizytę (drogą telefoniczną lub mailową) oraz poprzez zgłoszenie się bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, tzw. „pierwszy kontakt”. Dyżur interwenta odbywał się w godzinach pracy Centrum tj. od 7:45 do 15:45, w II i III wtorek każdego miesiąca czas pracy wydłużony był do godziny 17:00. Zaplanowany dyżur w Gminie Siechnice został wyznaczony na IV czwartek każdego miesiąca, w Gminie Kąty Wrocławskie na IV środę każdego miesiąca (z uwzględnioną możliwością zwiększenia dostępności usług interwencyjnych w przypadku zapotrzebowania).

Do zadań interwenta należało udzielanie wsparcia emocjonalnego,

informacyjnego oraz kierowanie osób do specjalistycznych form wsparcia psychicznego tj. poradnie zdrowia psychicznego, konsultacji psychiatrycznych, długoterminowych kontaktów terapeutycznych. Diagnozując potrzeby osób będących w kryzysie proponowano także

wsparcie prawne. W okresie sprawozdawczym pomocy interwencyjnej udzielono 4 osobom.


2. Wyłoniono specjalistę ds. uzależnień dla dorosłych.


3. Prowadzenie poradnictwa (m.in. psychologicznego, pedagogicznego, specjalistycznego) Zadanie zostało zrealizowane poprzez zatrudnienie pedagoga świadczącego wsparcie w wymiarze 4 godz./tydzień przez cały okres realizacji projektu. Pomoc pedagogiczna kierowana była do dzieci w wieku szkolnym, wychowujących się rodzinie zastępczej spokrewnionej i rodzin. Szczególny nacisk kładziony był na kształtowanie prawidłowego wzorca postaw relacji dziecko- rodzic oraz w zakresie funkcjonowania szkolnego. Pomoc pedagogiczna w okresie sprawozdawczym skoncentrowana była na kompleksowej pomocy i wsparciu rodzinie z dzieckiem (2 osoby).


4. Rekrutowano uczestników do warsztatów kompetencji rodzicielskich oraz do warsztatów kompetencji społecznych.


5. Rekrutowano kandydatów na rodziny zastępcze do programu szkoleniowego „Pride” lub „Rodzina”


6. Przeprowadzono i zakończono postępowania – zgodnie z PZP – oraz wyłoniono następujących specjalistów: psycholog dla rodziców, mediator oraz trener prowadzący grupę wsparcia. Podjęto postępowanie mające na celu wyłonienie psychiatry, jednak zostało ono unieważnione ze względu na brak złożonych ofert. Podjęto postępowanie mające na celu wyłonienie psychoterapeuty, które zostało unieważnione, ponieważ wpłynęła jedna oferta, a wykonawca, po wezwaniu go do złożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie osoby wskazanej w ofercie nie złożył ich w wymaganym terminie i został wykluczony z postępowania. Podjęto postępowania mające na celu wyłonienie następujących specjalistów – prawnika oraz psychologa dla dzieci. Nie zostały one jednak one rozstrzygnięte i zakończone do końca okresu objętego wnioskiem o płatność, ponieważ oferenci zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów potwierdzających doświadczenie.


7. Usługami asystentury rodzinnej było objęte 68 osób w 21 rodzinach z terenu gminy Siechnice.


8. Prowadzono działania w celu wytypowania rodzin, które podejmą się roli rodzin wspierających.


9. Zrealizowano wypłatę świadczenia pieniężnego dla jednej zastępczej rodziny spokrewnionej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.


10. Zakupiono materiały biurowe.


11. W odniesieniu do wszystkich zadań w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wniosek o płatność podejmowano działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji takie jak: - wsparcie realizowano z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równego dostęp do oferty projektowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami; - stosowanie języka wrażliwego na płeć; - umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami odwiedzenia ich w domu w celu udzielenia informacji o projekcie i pomocy w wypełnieniu dokumentacji projektowej; - uświadomienie i przeszkolenie personelu projektu na temat obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do grupy docelowej projektu.

 

Pierwszy kwartał roku 2019:

1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zatrudniono  psychologa-interwenta kryzysowego. Do zadań interwenta należy udzielenie natychmiastowej pomocy osobom w kryzysie, które zgłosiły potrzebę kontaktu poprzez uprzednie umówienie się na wizytę(drogą telefoniczną lub mailową) oraz poprzez zgłoszenie się bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu (tzw. „pierwszy kontakt”). Dyżur interwenta odbywał się w godzinach pracy Centrum tj, od 7:45 do 15:45, w II i III wtorek każdego miesiąca czas pracy wydłużony był do godziny 17:00, w uzasadnionych przypadkach konsultacje odbywały się poza godzinami pracy Centrum. Zaplanowany dyżur w Gminie Siechnice został wyznaczony na IV czwartek każdego miesiąca, w Gminie Kąty Wrocławskie na IV środę każdego miesiąca (z uwzględnioną możliwością zwiększenia dostępności usług interwencyjnych w przypadku zapotrzebowania).Do zadań interwenta należało udzielanie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego oraz kierowanie osób do specjalistycznych form wsparcia psychicznego tj. poradnie zdrowia psychicznego, konsultacji psychiatrycznych, długoterminowych kontaktów terapeutycznych. Diagnozując potrzeby osób będących w kryzysie proponowano także wsparcie prawne oraz przy występowaniu uzależnień konsultacje ze specjalistą w tym zakresie. W minionym kwartale zorganizowano spotkanie informacyjne dla specjalistów pracujących w obszarze wspierania rodziny z 9 gmin tj. Czernica, Długołęka, Mietków, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Sobótka i Żórawina, na którym przedstawiono ofertę dotycząca wsparcia interwencyjnego na terenie Powiatu. Pomocy udzielono 6 (sześciu) osobom.


2. Zatrudniono pedagoga świadczącego wsparcie w wymiarze 4 godz./tydzień przez cały okres realizacji projektu. Pomoc pedagogiczna kierowana była do dzieci w wieku szkolnym, wychowujących się rodzinie zastępczej spokrewnionej (dziadkowie, starsze rodzeństwo). Szczególny nacisk kładziony był na kształtowanie prawidłowego wzorca postaw relacji dziecko- rodzic oraz w zakresie funkcjonowania szkolnego. Pomocy pedagogicznej udzielono 4 (czwórce) dzieci.


3. Rekrutowano uczestników do warsztatów kompetencji rodzicielskich oraz do warsztatów kompetencji społecznych.


4. Rekrutowano kandydatów na rodziny zastępcze do programu szkoleniowego „Pride” lub „Rodzina”


5. Rozpoznawano potrzeby uczestników w zakresie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego oraz prowadzono rozeznanie rynku odnośnie zamówienie tego typu usług.


6. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach pracę w ramach projektu rozpoczęło dwóch asystentów rodziny – jeden pracownik został oddelegowany do projektu na cały etat, a drugi został zatrudniony. Dla nowego asystenta rodziny doposażono stanowisko pracy poprzez zakupienie laptopa oraz telefonu wraz z abonamentem. Usługami asystentury rodzinnej zostało objęte 65 osób w 20 rodzinach.

 

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Małecki
Wytworzenie informacji: 2018-12-31
Data publikacji: 2018-12-31
Data aktualizacji: 2019-07-23