71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Zakup kontrolowany

Program :
"Zakup kontrolowany” – lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim

 

Celem programu jest:

  • ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej;

  • kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Art.15, ust 1 i 2);

  • zobrazowanie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim w środowisku lokalnym (raport końcowy z przeprowadzonych badań terenowych);

  • uświadomienie sprzedawcom alkoholu o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu przez młodzież ;

  • uwzględnienie wyników raportu w realizacji lokalnej polityki przeciwdziałania uzależnieniom.

 

Odbiorcami projektu są  sprzedawcy napojów alkoholowych na terenie gminy Siechnice -

41 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy)

 

Program obejmuje trzy etapy działania:

I etap – badanie dostępności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim (badanie terenowe – Tajny Klient);

II etap – konferencja podsumowująca badanie terenowe, połączona ze szkoleniem dla sprzedawców;

III etap – przekazanie raportu z przeprowadzonych badań terenowych.

 

Realizacja projektu ma za zadanie:

  • diagnozę dostępności alkoholu dla nieletnich w środowisku lokalnym;

  • eliminację zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim;

  • podniesienie świadomości sprzedawców o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu przez młodzież;

  • utrwalenie prawnych aspektów sprzedaży i podawania alkoholu.

Termin realizacji projektu:


Rozpoczęcie realizacji projektu wrzesień 2013 – badania terenowe (Tajny Klient).

Koniec października konferencja podsumowująca ze szkoleniem dla sprzedawców.

 

 

Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00