Opieka wytchnieniowa

Nabór uczestników do projektu.

Projekt Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością, realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021. Pobyt dzienny”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Siechnice;
2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością:
• w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
• w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz na podstawie karty zgłoszenia.

Co oferujemy?
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego, w godzinach między 6.00 a 22.00, od poniedziałku do niedzieli. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych  (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w trybie).
Usługi świadczone będą przez asystentów zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy skontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach:

Urszula Chomicz
telefon: 71 3113968 wew. 112
email: uchomicz@gops-siechnice.org.pl
Mariola Przodała
Telefon: 71 3113968 wew. 114
email: mprzodala@gops-siechnice.org.pl
 

Programy społeczne i projekty unijne