Spotkanie wigilijne

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach Spotkanie wigilijne”

 

Organizacja uroczystości wigilijnej dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Siechnice

 

 

I. DIAGNOZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach obejmuje opieką i wsparciem osoby i rodziny z terenu gminy, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, a często trudną sytuację rodzinną nie potrafią samodzielnie przezwyciężyć trudnej sytuacji bytowej. Gmina Siechnice liczy16 357 mieszkańców. Z pomocy Ośrodka korzysta 215rodzin, w tym 94 osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe. Osoby starsze stanowią dużą grupę osób korzystających z pomocy w różnych formach: usług opiekuńczych, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, dofinansowanie leków, zakup opału w sezonie grzewczym, żywności, środków czystościowych. Wielu z podopiecznych Ośrodka do których docierają pracownicy socjalni, oprócz pomocy finansowej lub rzeczowej potrzebuje wsparcia w postaci pracy socjalnej. Jedną z form tego wsparcia jest zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnie lub ubogo spędzających czas świąt.

Innym bardzo ważnym argumentem przemawiającym za organizowaniem tego rodzaju spotkania jest zauważana od dłuższego czasu tendencja rozluźniania więzi rodzinnych i migracja za granice kraju. Zaangażowanie w pracę zawodową, szybsze tempo życia powoduje ograniczenie kontaktów rodzinnych w szczególności dzieci i rodziców. Coraz mniej jest rodzin wspólnie zamieszkujących tzw. gospodarstw wielopokoleniowych gdzie pielęgnowane i kultywowane są tradycje rodzinne m.in. spotkania wigilijne. Szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia poczucie osamotnienia jest najbardziej dotkliwe dla osób samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 

II. CELE PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie wigilii dla osób z terenu gminy, samotnie i ubogo spędzających czas świąt, a szczególnie, tak rodzinnie obchodzonej w naszej polskiej tradycji wigilii. Spotkanie ma utwierdzić uczestników o przynależności do społeczności lokalnej. Chcielibyśmy przez to pokazać, iż są instytucje powołane do tego aby w takich momentach wspierać, pomagać i sprawiać radość.
 

III. ZADANIA PROJEKTU

Zadaniem realizowanego projektu jest:

 • zmniejszenie uczucia osamotnienia,
 • wzrost poczucia własnej wartości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • integracja osób o podobnym statusie społecznym,
 • kultywowanie tradycji poprzez wspólne biesiadowanie, śpiewanie-kolędowanie,
 • zaangażowanie instytucji, firm, osób prywatnych w działania na rzecz środowiska lokalnego,
 • uwrażliwienie mieszkańców gminy na drugiego: chorego, samotnego, niepełnosprawnego człowieka żyjącego obok nas,
 • wsparcie (rzeczowe) uczestników spotkania poprzez wręczenie każdemu „paczki świątecznej”.


IV. ODBIORCY 

Osoby samotne, chore, starsze, niepełnosprawne oraz ubogie i bezdomne, zamieszkujące na terenie gminy Siechnice. Lista osób zaproszonych na spotkanie przygotowana jest w oparciu o pracę socjalną pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, pozyskując informację od pielęgniarek środowiskowych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli oraz instytucji z którymi współpracujemy.
 

V. ORGANIZATORZY

Organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. Projekt realizują pracownicy Ośrodka. Do współpracy zaproszeni zostaną :

 • Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Szkoły

 

VI. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

Spotkanie zorganizowane zostanie w wybranym lokalu gastronomicznym na terenie gminy Siechnice.

Termin: grudzień każdego roku

 

VII. HARMONOGRAM

Przygotowanie spotkania

 1. Ustalenie szczegółów dotyczących miejsca zorganizowania spotkania - listopad
 2. Wystąpienie do lokalnych przedsiębiorców o włączenie się w organizację spotkania (sponsoring) - listopad
 3. Zorganizowanie transportu dla uczestników spotkania - listopad
 4. Przygotowanie i doręczenie zaproszeń do uczestników spotkania oraz zaproszonych gości - listopad
 5. Przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych uczestników spotkania (zamówienie i pakowanie) - grudzień
 6. Przygotowanie poczęstunku-potrawy wigilijne - grudzień

Przebieg spotkania

 1. Dowóz uczestników spotkania - grudzień
 2. Przywitanie uczestników i gości - grudzień
 3. Program artystyczny dzieci ze szkoły podstawowej - grudzień
 4. Wspólne połamanie się opłatkiem, poczęstunek - potrawy wigilijne - grudzień
 5. Kolędowanie - grudzień
 6. Rozdanie paczek świątecznych - grudzień
 7. Transport powrotny - grudzień

 

VIII. ZAKŁADANE REZULTATY

Organizowane spotkanie ma na celu wsparcie osób, które w okresie tak rodzinnych świąt jakimi są Święta Bożego Narodzenia pozostają samotne, osób starszych, które nie mogą samodzielnie przygotować sobie potraw wigilijnych, a także tych którzy pozostają bez stałego miejsca zamieszkania. Wspólne podzielenie się opłatkiem, spożywanie potraw oraz kolędowanie pozwoli uczestnikom spotkania choć na chwilę poczuć ciepło spotkania z innym człowiekiem, często pozostającym w podobnej sytuacji życiowej. Uczestnicy spotkania otrzymają również paczki żywnościowe jako wsparcie w trudnej sytuacji bytowej.
 

IX. ZAKOŃCZENIE

Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej. Włączenie do współpracy nad realizacją projektu sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli pozwoli nam dobrze rozeznać środowisko lokalne i zaprosić tych, którzy może nie korzystają z pomocy tutejszego Ośrodka, a jednak pozostają w takich dniach samotnie w swoich domach.

 

Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty