Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przystąpił Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Kwota dofinansowania – 126.500,00 zł
Całkowita wartość – 126.500,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może skorzystać z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Siechnice;
2. Posiadanie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osoby dorosłe: orzeczenie o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573

W roku 2022 objętych wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z Programu zostało 6 osób z terenu Gminy Siechnice, w tym jedno dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, trzy osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jedna osoba dorosła z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz jedna osoba dorosła z niepełnosprawnością sprzężoną. Każda z rodzin nieodpłatnie otrzymała do wykorzystania liczbę godzin zależną od stopnia niepełnosprawności (560 niepełnosprawność sprzężona, 480 godzin niepełnosprawność znaczna, 360 godzin niepełnosprawność umiarkowana oraz orzeczona do 16 roku życia), w trakcie których asystent osobisty wspiera osobę niepełnosprawną zgodnie z jej potrzebami oraz możliwościami.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach koordynują i monitorują przebieg realizacji Programu będąc w stałym kontakcie zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z osobami będącymi asystentami. Obecnie świadczone wsparcie asystenta trwa do końca 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 71 311 39 68 wew. 112 lub 114.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy społeczne i projekty