Opieka wytchnieniowa -edycja 2021

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Kwota dofinansowania – 24.000,00 zł
Całkowita wartość – 24.000,00 zł

Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 71 311 39 68 wew. 112 lub 114.

W roku 2021 objętych wsparciem w postaci usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu zostało sześć rodzin z terenu Gminy Siechnice, w tym troje dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz trzy osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Każda z rodzin nieodpłatnie otrzymała do wykorzystania 100 godzin, w trakcie których osoba świadcząca usługi opieki wytchnieniowej odciąża członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować mogli czasem, który mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach koordynują i monitorują przebieg realizacji Programu będąc w stałym kontakcie zarówno z rodzinami lub opiekunami osób niepełnosprawnych, jak i z osobami świadczącymi wspomniane usługi.

Obecnie realizowany Program "Opieka wytchnieniowa" trwa do końca 2021 roku, natomiast Gmina Siechnice złożyła wniosek o kontynuację Programu również w roku 2022, w związku z czym zapraszamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uczestnictwa w Programie. 

 

Programy społeczne i projekty