Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przystąpił do Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”.

Kwota dofinansowania – 97.818,00 zł
Całkowita wartość – 97.818,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może skorzystać z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Siechnice;
2. Posiadanie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osoby dorosłe: orzeczenie o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zmianami).

W roku 2023 objętych wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z Programu zostało 6 osób z terenu Gminy Siechnice, w tym: dwoje dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz cztery osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Każda z rodzin nieodpłatnie otrzyma do wykorzystania liczbę godzin zależną od wieku i stopnia niepełnosprawności (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawność po 398 godzin, a dzieci z niepełnosprawnością orzeczoną do 16 roku życia po 360 godzin), w trakcie których asystent osobisty wspierać będzie osobę niepełnosprawną zgodnie z jej potrzebami oraz możliwościami.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach będą koordynować i monitorować przebieg realizacji Programu będąc w stałym kontakcie zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z osobami będącymi asystentami. Obecnie świadczone wsparcie asystenta będzie trwać do końca 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 71 311 39 68 wew. 122.

 

Programy społeczne i projekty