STOP Przemocy


 WYWIAD Z PSYCHOLOGIEM – TERAPEUTĄ   DR ALEKSANDRĄ CHYBICKĄ-MYSZKĄ

  • Jakiego typu pomoc oferowana jest w Punkcie Konsultacyjnym?


Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym pomaga osobom z bardzo różnymi trudnościami życiowymi. Przeprowadza wstępną konsultację i zależnie od sytuacji proponuje dalszy sposób zajęcia się problemem. Na pierwszym spotkaniu osoba przedstawia swój problem i jak próbowała sobie z nim dotychczas poradzić. Opowiada o swojej sytuacji rodzinnej, społecznej i materialnej. Na początku ważne jest, żeby ustalić czy wystarczy parę spotkań, aby problem rozwiązać, czy potrzebna jest bardziej długoterminowa praca psychologiczna.

W GOPSie oprócz konsultacji ogólnej u psychologa, można się spotkać ze specjalistą od uzależnień i psychoterapeutą rodzin. Jest też dostępna nowa forma terapii, którą ja prowadzę, metedą Somatic Experiencing ®, dla osób szukających pomocy z różnymi  przebytymi traumami.

Zatem taka osoba po konsultacji wstępnej może liczyć także na bardziej kompleksową i dłużej trwającą pomoc psychologiczną. Ważne są także oczekiwania osoby przychodzącej po pomoc. Jakie efekty chciałaby uzyskać w trakcie takiej pracy, co w jej życiu miałoby zmienić się na lepsze i w jaki sposób może sama pracować nad sobą w kierunku takiej zmiany? Często psycholog pomaga w rozwiązaniu konkretnych problemów, ale czasem po prostu w innym spojrzeniu na rzeczywistość. Niekiedy wystarczy życzliwe, nie oceniające wysłuchanie czyjegoś problemu, żeby dana osoba sama odnalazła dobre dla siebie rozwiązanie.
 

  • Kto zgłasza się na konsultację psychologiczną do Pani najczęściej? Jaki jest przykładowy profil osoby potrzebującej takiej pomocy?


Ciężko byłoby mi powiedzieć, że jest jakiś „typ” osoby poszukującej pomocy. Często są to osoby pomiędzy 30-50 tym rokiem życia z bardzo różnych rodzin, z kłopotami finansowymi, rodzinnymi, wychowawczymi, albo związane z nadużywaniem alkoholu przez kogoś w rodzinie.  Coraz częściej przychodzą osoby, które same doświadczyły przemocy, ale także sprawcy przemocy.

Zdarzają mi się konsultacje czysto wychowawcze, gdy przychodzi rodzic po wskazówki jak komunikować się z dzieckiem, jak stawiać mu granice itp.  Czasem przychodzą osoby w kryzysie w związku. Wtedy często moim zadaniem jest sprawdzenie czy wskazana jest konsultacja u terapeuty rodzin. W przypadku osób po przemocy pomocna może być terapia metodą  Somatic Experiencing ®, o której opowiem w dalszej części wywiadu.
 

  • Co jest głównym czynnikiem powodującym że dana osoba poszukuje pomocy? Co powoduje, że takie osoby w końcu przychodzą po pomoc?


Najczęściej osoby zgłaszają się po pomoc kiedy znajdą się w kryzysie życiowym (rodzinnym, zawodowym, zdrowotnym)  kiedy dotychczasowe sposoby radzenia sobie z problemami zawiodły a sytuacja życiowa powoduje ból i cierpienie. Razem przyglądamy się potencjalnym rozwiązaniom ale także poszukujemy możliwych źródeł wsparcia. Ważny jest moment zauważenia, przynajmniej częściowo, własnej odpowiedzialności za sytuację w jakiej znajduje się dana osoba. Często bywa to punktem wyjścia do zmiany na lepsze. Jeśli dana osoba potrzebuje głównie wsparcia w przeżywanym kryzysie to najczęściej pomoc kończy się wraz z wyjściem z trudnej sytuacji. Natomiast zdarza się, że w trakcie spotkań ujawnia się np. destrukcyjny i powtarzalny wzorzec zachowań u danej osoby, który doprowadza do kryzysów. Wtedy praca z psychologiem może mieć charakter bardziej długoterminowy- polega na poznaniu i zmianie wzorca przynoszącego cierpienie.
 

  • A na czym polega metoda terapii traumy Somatic Experencing®?


Somatic Experiencing ® to nowoczesna  metoda terapii traumy pomagająca przywrócić naturalną równowagę w układzie nerwowym wcześniej zaburzoną przez traumatyczne wydarzenie. Trauma w tej metodzie definiowana jest jako głęboki uraz psychiczny będący skutkiem zdarzenia, które było nagłe, dramatyczne, przekraczające możliwości poradzenia sobie z nim. Pojawia się wtedy intensywne przeżycie strachu, przerażenia lub utraty kontroli które zostaje zamrożone w czasie  i w ciele. Energia wyzwolona wskutek silnej reakcji systemu nerwowego nie zostaje usunięta z ciała, lecz pozostaje w nim na długo, powodując specyficzne zaburzenia ciała i psychiki.
 

  • Co może doprowadzić do traumy?


Przyczyną traumy jest  coś, co wydarza się w świecie zewnętrznym, ale skutkiem jest psychiczne czy „duchowe” zranienie. Wydarzeniami, które mogą być źródłem traumy, są między innymi wypadki samochodowe, katastrofy naturalne, poważne operacje, utrata bliskiej osoby, obrażenia cielesne, różnego rodzaju przemoc, itp. Ponieważ zdolności samoregulacyjne różnych osób mają odmienny poziom radzenia sobie ze stresem, źródłem traumy mogą być także wydarzenia o pozornie łagodniejszym charakterze, które stanowią dla układu nerwowego danej osoby zbyt duże wyzwanie, powodując u niej odczucie przytłoczenia i niezdolność do adaptacji (szczególnie w przypadku dzieci, na przykład pobyt w szpitalu czy kłótnia rodziców). Kluczowe dla uruchomienia reakcji traumatycznej jest nie tyle samo wydarzenie, ile bardziej postrzeganie danej sytuacji jako zagrażające życiu lub przytłaczające. Trauma ma więc wymiar osobowy – ludzie różnie reagują na to samo wydarzenie.
 

  • Jakie mogą być konsekwencje przeżywanej traumy?


Długotrwale osłabia ona zdolności radzenia sobie z różnego rodzaju wyzwaniami codziennego życia, obniżając tym samym jego jakość. Wpływa na zachowania i relacje z ludźmi, może prowadzić do powstawania uzależnień, utrudnia podejmowanie decyzji, a nawet ujawnia się w postaci różnego rodzaju objawów somatycznych, jak na przykład trudny do zdiagnozowania ból fizyczny czy choroby. 

Jak podkreśla twórca metody Peter Levine, wskutek głębokiego urazu psychicznego układ nerwowy człowieka ulega dezorientacji i nie jest zdolny do przywrócenia stanu równowagi. W efekcie dotknięta traumą osoba traci naturalną zdolność do samoregulacji pobudzenia i  zdolność do doświadczania życia „tu i teraz”. Na różnego rodzaju bodźce życiowe reaguje tak, jakby nadal występowało zagrożenie; myśli, emocje i reakcje ciała są nieświadomie połączone z minionym doświadczeniem, które wywołało uraz psychiczny.
 

  • Jak wygląda w praktyce taka terapia?


W trakcie sesji SE terapeuta zawsze dąży do uzyskania stabilizacji w organizmie klienta zanim zacznie się proces przepracowywania treści urazowych. Bardzo małymi krokami, dbając o to aby nie nastąpiło ponowne przeciążenie tzw. „retraumatyzacja” klient może wyładować nadmiar zablokowanej energii w organizmie i przywrócić naturalne zdolności utrzymywania równowagi.
 

  • A jak długo trwa?


W zależności od jakości problemu praca metodą SE może mieć charakter krótkoterminowy (kilka spotkań) lub trwać podobnie do innych klasycznych terapii 1-2 lata. Może tak być zwłaszcza w przypadku doświadczenia wielu traum, często wzajemnie się wzmacniających i powodujących dogłębne rozregulowanie organizmu na wielu poziomach. Na pewno warto spróbować takiej metody pracy ze sobą gdyż stanowi ona nowoczesną i skuteczną alternatywę lub uzupełnienie dla klasycznych metod psychoterapii.
 

  • DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.W dniu 28 października 2016 r. w Urzędzie miejskim w Siechnicach odbyła się Konferencja poświęcona realizacji programu – kampanii społecznej STOP Przemocy, Widzisz – Reaguj, Doświadczasz – Sięgnij po Pomoc. Organizatorem programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, który realizuje projekt na terenie gminy.   

W spotkaniu liczny udział wzięli przedstawiciele instytucji i służb działających w obszarze społecznym na terenie gminy Siechnice, powiatu wrocławskiego, a także mieszkańcy gminy.

Do udziału w konferencji w roli prelegentów,  zaproszeni zostali specjaliści w dziedzinie pomocy rodzinom doświadczającym przemocy.


Uczestnicy Konferencji wysłuchali wystąpień prelegentów na następujące tematy:

 Geneza programu „STOP Przemocy  Widzisz – Reaguj, Doświadczasz – sięgnij po pomoc”

 „Sposób na sprawcę przemocy domowej, czyli jak motywować do zmiany”

     „Centrum Praw Kobiet - misja i cele”

   „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - aspekty społeczne i prawne”

        „Praca z rodziną – możliwości i ograniczenia”

        Procedura „Niebieskiej Karty” w gminie Siechnice


Na zakończenie Konferencji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie pomocy rodzinom doświadczającym przemocy, w ramach własnych kompetencji zawodowych.

Program STOP Przemocy Widzisz – Reaguj, Doświadczasz – Sięgnij po Pomoc, współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, iż na terenie gminy Siechnice rusza kampania społeczna STOP! Przemocy, Widzisz – Reaguj, Doświadczasz – Sięgnij po pomoc, realizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Celem kampanii jest podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy na temat przemocy, a także poprawa sytuacji osób/rodzin doświadczających przemocy,  poprzez zrozumienie istoty problemu i możliwości uzyskania pomocy.


Realizacja programu obejmuje:

- opracowanie materiałów informacyjnych i dystrybucję na terenie gminy (gadżety, ulotki, plakaty) 

konferencję poświęconą zjawisku przemocy w rodzinie, w której udział wezmą przedstawiciele instytucji i służb działających w obszarze społecznym na terenie gminy i powiatu wrocławskiego, a także mieszkańcy gminy

działania środowiskowe w tym spotkania/warsztaty w sołectwach, dla instytucji działających w obszarze społecznym, dla kadry pedagogicznej i dla rodziców w ramach zebrań szkolnych, a także w parafiach podczas nauk przedmałżeńskich. W ramach działań środowiskowych zorganizowany jest również kurs samoobrony dla kobiet.
 

 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji o planowanych działaniach w ramach projektu na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminy Siechnice oraz Miasta Siechnice.
 

 

Więcej informacji udziela

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach,

ul. Żernicka 17, 55 – 010 Święta Katarzyna,

www.gops-siechnice.org.pl,  tel. 71 311 39 68 w. 109 
 

Programy społeczne i projekty