Definicja przemocy

Definicja przemocy - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021. poz. 1249 z późniejszymi zmianami).

Art.2 pkt.2: przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt .1 a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą

Określenie podmiotów chronionych przepisami Ustawy


Ilekroć w Ustawie jest mowa o:

członku rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą;

Art.115§ 11 Kodeksu Karnego : Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Rodzaje przemocy

Przemoc w rodzinie- definicja terapeutyczna:

przemoc psychiczna

fizyczna

seksualna

materialna


Znęcanie się- szczególny rodzaj przemocy psychicznej lub fizycznej, połączony z cyklicznością działania sprawcy wobec uzależnionej od niego ofiary: Art. 207 par 1-3 Kodeksu karnego


Mobbing- szczególnego rodzaju przemoc zwrócona przeciwko osobom fizycznym pozostającym w faktycznej zależności od sprawcy miejscem pracy zarobkowej, wykonywania obowiązków służbowych lub zawodowych


Stalking- przemoc psychiczna lub fizyczna bez zaistnienia zależności ofiary od sprawcy

Programy społeczne i projekty