Dodatki mieszkaniowe

DODATEK MIESZKANIOWY

Zakres i forma pomocy:

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (DZ.U. z 2017 r. poz.180 ze zm.)


Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego:


1. Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

Jednym z warunków nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o przyznanie przedmiotowego świadczenia, tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Jak stanowi przepis art. 2 ust. 1 u.d.m., dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu,

2. Dochody

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

* 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1 925,00 zł
*  125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1375,00 zł

   Najniższa emerytura od 01.03.2019 r. wynosi – 1100,00 zł


Do wyliczeń bierzemy dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz koszty uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się również, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonych powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa  w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych( Dz. U. z 2018 r. poz.690), świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz.998 i 1076), oraz dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540)
 

3. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni normatywnej

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
1) 35 m² - dla 1 osoby
2) 40 m² - dla 2 osób
3) 45 m² - dla 3 osób
4) 55 m² - dla 4 osób
5) 65 m² - dla 5 osób
6) 70 m² - dla 6 osób

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% albo o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni nie zajmuje więcej niż 60% całej powierzchni użytkowej mieszkania. 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m², natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju,   powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 %. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa  w ustawie  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4. Wydatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

  • dla najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu: czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
  • dla członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych: opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat od nieruchomości za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • dla właścicieli lokali mieszkalnych: opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • dla osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych: opłaty za energię cieplną oraz wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
  • zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego: odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia , podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.
 

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą  dodatek a mianowicie:
- gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
- gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
- gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie.

Natomiast gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%) przyjmuje się, że:

a.       gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,

b.      gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,

c.       gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie

Ponadto, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego, a wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu oblicza się wg cen energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach.

W tym celu należy:

- pobrać wniosek w siedzibie lub ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- z wnioskiem udać się do zarządcy budynku, który potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy budynku, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wodę oraz kwotę wydatków za ostatni miesiąc.
Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkowa i wyposażenie techniczne budynku, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.      
- osoba ubiegająca  się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące  poprzedzające datę złożenia wniosku    
- kompletny wniosek zawierający dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów i kosztów utrzymania mieszkania, należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17 pok. 107.    

W celu weryfikacji może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Przeprowadzający go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Istnienie rażących dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy ustalonym w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowo podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wypłaty świadczeń

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca na konto zarządcy.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy budynku i pomniejsza w ten sposób należności czynszowe osoby starającej się o pomoc.


Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco czynszu za zajmowany lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymana do casu uregulowania zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej. W przypadku uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres w którym wypłata była wstrzymana.

Osoba, której decyzja wygasła, może się starać o ponowne przyznanie dodatku dopiero po uiszczeniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.


Programy społeczne i projekty unijne