Pobieranie i przyjmowanie wniosków


 
REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU "RODZINA 500+"

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 +”to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.). Program „Rodzina 500+” dla mieszkańców gminy Siechnice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17.
 

Od dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiła zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozszerzony został krąg osób uprawnionych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia bez weryfikacji sytuacji dochodowej.


Termin składania wniosków, okres obowiązywania świadczenia
 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane:

Od dnia 1 luty 2021 r. drogą elektroniczną –tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap.

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej, tradycyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 Święta Katarzyna, umieszczając wniosek w skrzynce podawczej znajdującej się na I piętrze.

poniedziałek - piątek w godzinach 7:10 do 15:10
 

Szczegółowe informacje na temat programu Rodzina 500+ oraz wzór wniosku można uzyskać na stronach www.gops-siechnice.org.pl, www.siechnice.gmina.pl w zakładce Rodzina 500+ oraz w siedzibie ośrodka. 
 

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym stawiennictwem w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych. 
 

Okres świadczeniowy
 

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 zostanie ustalone na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej gops@gops-siechnice.org.pl na adres email wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją.

Programy społeczne i projekty