Świadczenia pieniężne

NIEPEŁNOSPRAWNI – Świadczenia pieniężne

 

Zasiłek stały
 

Podstawa prawna:
Art. 8, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.).


Komu przysługuje?

 1. Osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej, tj. od 776 zł
 2. Osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od 600 zł

Co oznacza całkowitą niezdolność do pracy?

To zarówno całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

Jaka jest wysokość zasiłku?

Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi miesięcznie 30 zł a maksymalna 645 zł i jest ustalana na podstawie dochodu uzyskiwanego przez osobę lub rodzinę.

Jaki jest okres przyznania zasiłku?

Zasiłek przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub niezdolnych do pracy z powodu wieku, zasiłek przyznaje się bezterminowo.


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2023 r. Poz. 390 ze zmianami) świadczeniami opiekuńczymi są:

1) zasiłek pielęgnacyjny

2) świadczenie pielęgnacyjne

3) specjalny zasiłek opiekuńczy

 

WAŻNE!

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 

1 stycznia 2024r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego, oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, a także likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego. Więcej informacji na temat zmian w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna od 1 stycznia 2024r. kliknij tutaj.

 

 Zasiłek pielęgnacyjny
 


 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
 

1) niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu);

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej;

4) osobie, która ukończyła 75 lat i nie posiada prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne 

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:  

1) matce albo ojcu, 

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm) ciąży obowiązek alimentacyjny,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust. 1. 
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r – 2458 miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 Na podstawie nowych przepisów świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 r.ż lub przed ukończeniem 25 r.ż ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej (art. 17 ust. 1b) .

 
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to  

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy
 

 

Przysługuje on osobom, na których zgodnie  z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także współmałżonkom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Orzeczenia osób wymagających opieki nie muszą  też spełniać takiego warunku, który wprowadzono przy świadczeniu pielęgnacyjnym, czyli że niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 21 roku życia, ale podczas nauki  w szkole lub szkole wyższej.

Kwota świadczenia to 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę REZYGNUJE z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu jej sprawowania (czyli podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest istnienie ścisłego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy rezygnacją z pracy, a podjęciem się opieki nad osobą niepełnosprawną).

Wprowadzono kryterium dochodowe – 764 zł.

Postępowanie w sprawie o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, do którego należy dołączyć (między innymi):

1. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu): 

a. w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami w punktach: 7 i 8,

b. w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, i grupie inwalidzkiej lub o całkowitej niezdolności do pracy samodzielnej egzystencji.

4. oświadczenie o niepobieraniu żadnych świadczeń emerytalno – rentowych z KRUS, Biura Emerytalnego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego i innych instytucji, niepobieraniu zasiłku stałego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej – wzór oświadczenia do pobrania
 

5. Jeżeli wnioskodawca lub osoba wymagająca opieki jest rozwiedziona – wyrok rozwodowy, separowana – wyrok orzekający separację, wdową lub wdowcem – akt zgonu współmałżonka.  

W przypadku przyznania świadczenia, Wnioskodawca zgłoszony zostaje do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, w związku z czym należy dostarczyć dokumenty (oryginały i kopie), potwierdzające okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć  tylko do pierwszego wniosku), tj. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły, wszystkie świadectwa pracy, w przypadku kobiet akty urodzenia dzieci, ew. inne dokumenty. Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

1. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej  z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

2. Osoba sprawująca opiekę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu  i rentowemu z innych tytułów (rolnik posiadający gosp. rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS)

3. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

4. Osoba sprawująca opiekę sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

6. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

7. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

8. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

9. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego (tj. od 1 listopada danego roku do 31 października kolejnego roku). Każdorazowo przy ustalaniu prawa do tego świadczenia obowiązkowe jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który będzie aktualizowany po sześciu miesiącach (lub każdorazowo w przypadku wystąpienia wątpliwości co do spełniania warunków do przyznania świadczenia.


Zasiłek rodzinny i dodatki


 Zasiłek rodzinny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1)    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2)    opiekunowi faktycznemu dziecka;

3)    osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 (netto).

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

1)    18 roku życia lub

2)    nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

3)    24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)    95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2)    124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3)    135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1)    do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

2)    powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

1)    90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2)    110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (DZ.U. z 2023 r. poz. 1335 )
 

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego:

 1. Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

Jednym z warunków nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o przyznanie przedmiotowego świadczenia, tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Jak stanowi przepis art. 2 ust. 1 u.d.m., dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

2. Dochody

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

* 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1 925,00 zł
*  125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1375,00 zł

   Najniższa emerytura od 01.03.2019 r. wynosi – 1100,00 zł


Do wyliczeń bierzemy dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz koszty uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się również, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonych powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa  w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych( Dz. U. z 2018 r. poz.690), świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz.998 i 1076), oraz dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540)
 

3. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni normatywnej

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
1) 35 m² - dla 1 osoby
2) 40 m² - dla 2 osób
3) 45 m² - dla 3 osób
4) 55 m² - dla 4 osób
5) 65 m² - dla 5 osób
6) 70 m² - dla 6 osób

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% albo o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni nie zajmuje więcej niż 60% całej powierzchni użytkowej mieszkania.  

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m², natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju,   powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 %. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa  w ustawie  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4. Wydatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

 • dla najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu: czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • dla członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych: opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat od nieruchomości za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • dla właścicieli lokali mieszkalnych: opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • dla osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych: opłaty za energię cieplną oraz wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego: odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia , podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

 Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.
 

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą  dodatek a mianowicie:
- gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
- gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
- gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie.

Natomiast gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%) przyjmuje się, że:

a.       gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,

b.      gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,

c.       gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie

Ponadto, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego, a wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu oblicza się wg cen energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach.

W tym celu należy:

- pobrać wniosek w siedzibie lub ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- z wnioskiem udać się do zarządcy budynku, który potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy budynku, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wodę oraz kwotę wydatków za ostatni miesiąc.
Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkowa i wyposażenie techniczne budynku, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.       
- osoba ubiegająca  się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące  poprzedzające datę złożenia wniosku     
- kompletny wniosek zawierający dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów i kosztów utrzymania mieszkania, należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17 pok. 107.    

W celu weryfikacji może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Przeprowadzający go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Istnienie rażących dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy ustalonym w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowo podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wypłaty świadczeń

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

 Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca na konto zarządcy.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy budynku i pomniejsza w ten sposób należności czynszowe osoby starającej się o pomoc.

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco czynszu za zajmowany lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymana do casu uregulowania zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej. W przypadku uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres w którym wypłata była wstrzymana.

Osoba, której decyzja wygasła, może się starać o ponowne przyznanie dodatku dopiero po uiszczeniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

 

Programy społeczne i projekty