Ubieganie się o świadczenie wychowawcze


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, że od dnia 01-01-2022r. realizatorem rządowego programu „Rodzina 500+" jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

W związku z powyższym wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 należy złożyć w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego na bieżący okres świadczeniowy 2021/2022 będzie realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Siechnicach do dnia 31-05-2022 r. 
 

Informacje szczegółowe na stronie:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 
 

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Siechnicach informuje,  że  od    dnia 01-02-2021 r. rozpoczyna się składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną –tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap.

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną - w formie papierowej w siedzibie GOPS na I piętrze umieszczając wypełniony wniosek w skrzynce podawczej w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek od 7:10 do 15:10

Ogólne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ można uzyskać pod numerem telefonu 535 900 857.

Osobisty kontakt z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych jest ograniczony i odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie! 

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk oraz dołączenie wymaganych dokumentów. Błąd we wniosku bądź też brak wymaganych dokumentów skutkuje wydłużeniem terminu rozpatrzenia wniosku oraz koniecznością osobistego stawiennictwa w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.

W przypadku urodzenia dziecka należy złożyć wniosek pamiętając jednak o tym, aby we wniosku wpisać tylko nowonarodzone dziecko (jeśli jest to kolejny wniosek w rodzinie na ten sam okres świadczeniowy, wówczas do wniosku nie wpisujemy starszego dziecka/ci).
 

Szczegółowe informacje na temat programu Rodzina 500+ oraz wzór wniosku można uzyskać na stronach www.gops-siechnice.org.pl, www.siechnice.gmina.pl w zakładce Rodzina 500+.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 zostanie ustalone na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej gops@gops-siechnice.org.pl na adres email wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją. 


 

Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: 
- matki, ojca - jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca,
- opiekuna faktycznego dziecka - jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniuopiekuna faktycznego,
- opiekuna prawnego dziecka,
- dyrektora domu pomocy społecznej.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (w przypadku mieszkańców gminy Siechnice w GOPS z siedzibą w Świętej Katarzynie).
W przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej, wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta - właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.
 

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wysokość świadczenia
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

 

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 
 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

na okres świadczeniowy 2021-2022

 

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

1.    wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

2.    w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

3.    w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

4.     w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci; paszporty lub dowody osobiste;

5.    w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o przysposobienie - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6. w przypadku dzieci, które są pod opieką opiekuna prawnego – orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

 


 


 

Do pobrania

Programy społeczne i projekty