Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych – tzw. „refundacja podatku VAT” od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Warunek konieczny! Kocioł gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania  i  podgrzewania wody.

 

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”? 

Gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) głównego źródła ogrzewania gospodarstwa  domowego  paliwem gazowym. Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
 2. Opłacona faktura rozliczeniowa (nie prognozująca) dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 oraz od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:

        - dla gospodarstwa jednoosobowego - 2100 zł miesięcznie

        - w gospodarstwie domowym wieloosobowym - 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
 • 2022 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 31 lipca 2024 roku
 • 2023 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 roku do dnia 30 września 2024 roku

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Jak ubiegać się o „refundację podatku VAT”? 

Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za gaz dotyczy 2023 roku (od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) oraz 2024 roku (od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku ) wymaga złożenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. fakturą rozliczeniową dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
 3. złożenie urzędowego wniosku o refundację podatku VAT. Minister właściwy do spraw energii udostępni w Biuletynie Informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o refakturę podatku VAT zawartego w cenie gazu,
 4. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny.

Wnioskodawcą o refundację podatku VAT powinna być osoba, która ma podpisaną umowę na dostarczanie paliwa gazowego do danego gospodarstwa domowego (jeżeli spełnia pozostałe wymagania wskazane w ustawie). Prosimy o dostarczenie do wniosku o refundację podatku VAT kserokopii faktur/y z przedsiębiorstwem (obejmującą okres dotyczący wniosku) oraz dowód ich zapłaty.

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 30 września 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Procedura rozpatrzenia wniosku

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. 

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Do wnioskodawcy zostaje przesłana informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, zostanie poinformowany o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Do postępowania w sprawie refundacji podatku VAT przepisy art. 23 ust. 3, 12 i 13, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4, art. 29, art. 30, art. 30a i art. 32 ust. 1–1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platforma ePUAP; (do wniosku należy załączyć odwzorowanie cyfrowe dokumentów tj. fakturę za dostarczenie paliw gazowych oraz dowód uiszczenia zapłaty za fakturę). Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17 w podanych poniżej godzinach;
 • wysłać pocztą z dopiskiem „dodatek gazowy”;
 • wrzucić do skrzynki podawczej (urny) umieszczonej w budynku GOPS na I piętrze;

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

71 311 39 68 wew. 101 lub 103 

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7:10 do 15:10,

w środy w godzinach od 09:00 do 17:00

piątek - dzień bez interesantów

 

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687 ze zm.).

 

 

Programy społeczne i projekty