PAI - Program Aktywizacja i Integracja 2016

          
Od kwietnia do czerwca 2016 r. 5 osób długotrwale bezrobotnych uczestniczyło w zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu Programie Aktywizacja i Integracja. Osoby te podpisały kontrakty socjalne i wzięły udział w różnych formach aktywizacji oraz integracji społecznej realizowanych w ramach programu.
 

Działania w ramach PAI odbywały się w równoległych blokach. Pierwszym z nich były odbywające się dwa razy w tygodniu zajęcia w zakresie integracji społecznej, w trakcie których uczestnicy programu zapoznali się z zagadnieniami takimi jak motywowanie, bilans zasobów, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,  optymalne planowanie, otrzymywanie i udzielanie wsparcia, gotowość do zmiany własnej sytuacji życiowej, ustalanie dążeń i celów oraz sposobów ich osiągania, radzenie sobie z przeszkodami i trudnościami w podjęciu i utrzymaniu pracy, hierarchia potrzeb i hierarchia wartości życiowych oraz wartości związanych z pracą, współpraca w grupie,  poznanie ról grupowych, ustalenie własnego stylu funkcjonowania w grupie, a także wzięli udział w ćwiczeniach kształtujących umiejętność pracy w grupie oraz warsztatach kompetencji społecznych, treningu interpersonalny i treningu asertywności.
 

Niemniej istotnym elementem programu były prace społecznie użyteczne. Przez cały okres trwania programu dwa razy w tygodniu uczestnicy programu wykonywali dostosowane do ich możliwości i predyspozycji prace w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Siechnicach, w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świętej Katarzynie.
 

Program zakończył się 21 czerwca 2016 r. uroczystym podsumowaniem przy wspólnie przygotowanym posiłku  i ognisku.

 

Programy społeczne i projekty