Rejestr Zarządzeń 2018

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Siechnicach na rok 2018

 

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

1/2018

22.01.2018

Zarządzenie w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

22.01.2018

2.

2/2018

27.03.2018

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

1.04.2018

3.

3/2018

10.04.2018

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników GOPS w Siechnicach

10.04.2018

4.

4/2018

10.04.2018

Zarządzenie w sprawie Powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

10.04.2018

5.

5/2018

10.04.2018

Zarządzenie w prawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.05.2018

6.

5A/2018

25.05.2018

Zarządzenie w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

 

25.05.2018

7.

5B/2018

25.05.2018

Zarządzenie w sprawie Procedury nadawania, zmiany i cofania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

 

25.05.2018

8.

5C/2018

25.05.2018

Zarządzenie w sprawie Procedury nadawania, zmiany i cofania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

 

25.05.2018

9.

5D/2018

25.05.2018

Zarządzenie w sprawie Procedury postępowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

 

25.05.2018

13.

6/2018

12.06.2018

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

Z dniem uzgodnienia z Archiwum

14.

7/2018

28.06.2018

Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

28.06.2018

15.

8/2018

24.10.2018

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania darowizny pieniężnej dla mieszkańców Gminy Siechnice, korzystających z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez Kogeneracja S.A

 

24.10.2018

16.

9/2018

24.10.2018

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników GOPS w Siechnicach

 

24.10.2018

17.

10/2018

13.11.2018

Zarządzenie w spawie wprowadzenia zasad ewidencji księgowej oraz instrukcji obiegu dokumentów projektu „W rodzinie jest MOC” współfinansowanego ze środków EFS

 

13.11.2018

18.

11/2018

6.12.2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny i brakowania dokumentacji nieachiwalnej gromadzonej i przechowywanej w składnicy akt w GOPS w Siechnicach

 

6.12.2018

19.

12/2018

17.12.2018

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018

17.12.2018

 
 

 

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Siechnic

na rok 2018

 

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

25/2018

01.03.2018

Zarządzenie zmieniające Nr 26/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice

1.03.2018

2.

73/2018

20.06.2018

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia dobry start

20.06.2018

 

 

Programy społeczne i projekty