Praca socjalna

 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami) praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 


Prowadzona przez Dział Pracy Środowiskowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach praca socjalna przyczynia się do realizacji nadrzędnego celu pomocy społecznej, jakim jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Więcej informacji na temat pracy socjalnej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem socjalnym właściwym dla rejonu w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:10 do 10:00, a w środę w godzinach od 9:00 do 12:00.


  Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty