Karta Dużej Rodziny

Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie karty lub jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

SKŁADAJĄC WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.    W przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
2.    W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
3.    W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
4.    W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
5.    W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość; 
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; 
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; 
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość; 
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
6.    W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwoleń, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o wydanie Karty tradycyjnej lub elektronicznej oraz jej duplikatu złożyć należy: 

1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach
   ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, pokój 101, tel. 71-311-39-68 w. 101

Godziny przyjęć interesantów: 

poniedziałek, wtorek i czwartek od 7:10 do 15:10

środa od 9:00 do 17:00

2. drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia dostępnego pod adresemhttps://empatia.mpips.gov.pl/
Wymogiem skorzystania z formularza elektronicznego jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego.

WYMAGANE OPŁATY
1. Domówienie tradycyjnej formy karty od dnia 9 czerwca 2021 r. - wynosi 10,00 zł.

2. Wydanie duplikatu karty od dnia 1 marca 2024 r. - wynosi 15,00 zł.
Wpłat można dokonać na rachunek bankowy GOPS w Siechnicach nr: 
21 9584 1092 2010 1000 1078 0001
W tytule przelewu należy wpisać: 
Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub domówienie tradycyjnej formy karty.
DOWÓD WPŁATY dołącza się jako załącznik do wniosku o przyznanie duplikatu lub domówienie tradycyjnej formy karty.

 

Wersja elektroniczna jest dostępna w aplikacji mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny - niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej, czy w obu - może z niej korzystać za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Osoby posiadające wyłącznie karty tradycyjne nie muszą wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za nią.


Na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl można znaleźć: 
- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr
- listę instytucji i placówek oferujących zniżki: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424)
 

Programy społeczne i projekty