Strefa STOP Przemocy

Projekt realizowany w ramach Programu „GOPS-owa Strefa Pomocy” 

Mimo prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat,  szeroko zakrojonych działań informacyjno – edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie, problem ten ciągle wzbudza niedowierzanie, bądź też jest bagatelizowany. Zdarza się, że osoby dotknięte przemocą spotykają się z negatywnymi reakcjami osób z najbliższego otoczenia. Osoby doświadczające przemocy nie posiadają informacji na temat mechanizmów tego zjawiska, możliwości uzyskania pomocy jak również obowiązujących procedur interwencyjnych i prawnych umożliwiających powstrzymanie przemocy.  Również osoby stosujące przemoc w rodzinie nie otrzymują konstruktywnych przekazów odnoszących się zarówno do konsekwencji wynikających z zachowania, ale i o możliwości radzenia sobie ze złością lub agresją. 

Wychodząc naprzeciw zjawisku przemocy w rodzinie,  pracownicy GOPS stworzyli projekt „Strefa STOP Przemocy”, który skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Siechnice. Projekt ten nawiązuje do prowadzonej na terenie gminy w 2016 r. kampanii  „STOP Przemocy. Widzisz - Reaguj, Doświadczasz – sięgnij po pomoc” a także do międzynarodowej, corocznie organizowanej kampanii „Biała Wstążka”.

Celem projektu jest: 

 • Upowszechnienie wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat zagrożeń płynących ze stosowania przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych na terenie gminy, sąsiednich gmin oraz powiatu;
 • Poprawa sytuacji osób doświadczających przemocy poprzez zwiększenie świadomości istoty problemu oraz możliwości uzyskania pomocy;
 • Uwrażliwienie i zmotywowanie mieszkańców i służby do podejmowania działań na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób starszych 
  i niepełnosprawnych;
 • Podniesienie świadomości mieszkańców na temat sankcji prawnych wynikających ze stosowania wszelkich przejawów agresji i przemocy;
 • Poinformowanie społeczności lokalnej o możliwościach nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób pozbawiony agresji i przemocy;
 • Pogłębienie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych o przysługujących im prawach i o zachowaniach, które podlegają sankcjom prawnym.

W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały następujące działania na 2021 rok:

 1. Działania medialne

Nagrany zostanie film z udziałem przedstawicieli służb działających w obszarze przemocy na terenie Gminy Siechnice. Jednocześnie przedstawiona zostanie oferta Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Siechnicach, poprzez przybliżenie wizerunku i kompetencji pracujących w nim specjalistów. Film dostępny będzie na stronie www i fb GOPS. 

W ramach reklamy kampanii przygotowany zostanie Spot reklamowy, który wyświetlany będzie na telebimie UM w Siechnicach

 1. Działania bezpośrednie/terenowe 
 • W dniach kampanii otwarty zostanie Punkt Informacyjny przy UM w Siechnicach, w którym mieszkańcy otrzymają wszystkie informacje dotyczące kampanii i poruszanego problemu. Otrzymają również informacje na temat możliwości skorzystania z pomocy. Do celów informacyjno – edukacyjnych wykorzystane zostaną plakaty, ulotki, broszury oraz wizytówki i gadżety, opracowane merytorycznie przez pracowników GOPS, zaangażowanych w realizację kampanii;
 • W celu dotarcia z kampanią do najmłodszych mieszkańców gminy i ich rodziców, zaplanowane zostały działania w szkołach, do których przekazane zostaną materiały informacyjno -  edukacyjne;
 • Chcąc dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, nawiązana zostanie współpraca z Pocztą Polską w zakresie skorzystania z usługi druków bezadresowych, dzięki której materiały informacyjne dotrą do wszystkich gospodarstw w gminie;
 • O kampanii poinformowane zostaną również parafie,  w celu przekazania informacji wiernym o odbywającej się akcji na terenie gminy.

Czas trwania projektu:

 • lipiec –wrzesień – przygotowanie materiałów informacyjno – reklamowych
 • lipiec – październik – przygotowanie filmu promocyjnego i spotu reklamowego
 • 11.2021 – 03.12.2021 – KAMPANIA (Punkt Informacyjny, Film promocyjny, Spot reklamowy)
 • wrzesień – grudzień – współpraca ze szkołami i parafiami.

Do współpracy w realizacji Projektu zaproszeni zostaną:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice
 • Specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjnym
 • Placówki Oświatowe na terenie Gminy Siechnice
 • Komisariat Policji w Siechnicach
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siechnicach
 • Sąd Rejonowy w Oławie

 

Projekt „Strefa STOP Przemocy” planowany jest do cyklicznej realizacji w kolejnych latach. Wzbogacany będzie wg zapotrzebowania wynikającego z potrzeb mieszkańców objętych procedurą Niebieskie Karty i zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego. Realizacja całości projektu będzie się opierać na bieżących wynikach Diagnozy Problemów Przemocy w Rodzinie, przeprowadzanej okresowo na terenie Gminy Siechnice. 

Projekt zostanie sfinansowany ze środków przeznaczonych na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice na rok 2021 (Uchwała Nr XXXV/301/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 grudnia 2020 r.)

Programy społeczne i projekty