Strefa Seniorów i Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt realizowany w ramach Programu „GOPS-owa Strefa Pomocy”

 


Od wielu lat instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz prywatne osoby podejmują działania na rzecz osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Realizowane są działania mające na celu wsparcie w codziennych czynnościach oraz aktywizację w społeczności lokalnej. Okres pandemii i związana z nim izolacja spowodowała, że wiele z tych osób potrzebujących szczególnego zainteresowania, nie mogło korzystać z dostępnych dotychczas form wsparcia. Powodowało to frustrację, poczucie odrzucenia i niejednokrotnie doprowadziło do stanów lękowych i depresji. Efektem niepewności, strachu związanego z pandemią było również sięganie po różnego rodzaju używki. W sytuacji pandemicznej nie radzili sobie również członkowie rodzin seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Pozostawieni „sami sobie” często nie radzili sobie psychicznie z zaistniałą sytuacją. Doprowadzało to do poczucia bezradności ale też złości, co niejednokrotnie wiązało się ze stosowaniem przemocy wobec osób zależnych. Chcąc wyjść naprzeciw tym problemom pracownicy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Siechnicach opracowali program „Strefa Seniorów i Osób z Niepełnosprawnościami”. Program ten wpisuje się w zadania Strategii Wsparcia Osób Starszych 
i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027.

Celem projektu jest: 
• Upowszechnienie informacji na temat instytucji świadczących pomoc i wsparcie osobom starszym 
i z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom a także 
o formach świadczonych usług;
• Aktywizacja osób starszych i z niepełnosprawnościami 
• Podniesienie świadomości wśród osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
• Upowszechnienie wśród osób starszych 
i z niepełnosprawnościami informacji na temat zagrożeń płynących ze stosowania przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych na terenie gminy, sąsiednich gmin oraz powiatu;
• Poprawa sytuacji osób doświadczających przemocy poprzez zwiększenie świadomości istoty problemu oraz możliwości uzyskania pomocy;
• Uwrażliwienie i zmotywowanie mieszkańców i służby do podejmowania działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych mających na celu poprawę jakości życia;


Uczestnikami programu będą osoby starsze w wieku 60+ oraz osoby z niepełnosprawnościami w każdym wieku
Przewidywana ilość uczestników – ok 300 osób


Do współpracy zaproszeni zostaną:
• Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie 
w Gminie Siechnice
• Komisariat Policji w Siechnicach
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siechnicach
• Sołectwa Gminy Siechnice
• Straż Gminna
• Urząd Miejski w Siechnicach
• Centrum Kultury w Siechnicach
• Zespół Opieki Zdrowotnej
• Organizacje pozarządowe
• Lokalni przedsiębiorcy, osoby prywatne


W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały następujące działania na 2021 rok:
1. Działania informacyjno – edukacyjne
Przygotowany zostanie informator o dostępnych formach pomocy oraz instytucjach działających w obszarze wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami na terenie gminy Siechnice. 
Zaprojektowany zostanie magnes na lodówkę, na którym umieszczone będą numery telefonów instytucji pomocowych w sytuacjach nagłych (jak np. 112)  oraz kryzysowych (dostępnych na terenie Gminy Siechnice)

 

Wskazanie zadania wynikającego z Programu Strategia Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027. 

Przewidywane efekty realizacji zadań:
1. Zdobycie wiedzy i informacji na temat oferowanej pomocy i wsparcia dla seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.
2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa i przynależności do społeczności lokalnej.
3. Aktywne uczestniczenie w proponowanych działaniach.
4. Nabycie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie. 
5. Integracja społeczna. 
6. Wzrost świadomości na temat zagrożeń wynikających z uzależnień i przemocy domowej.


Projekt zaplanowany jest do cyklicznej realizacji w kolejnych latach, wzbogacany wg zapotrzebowania wynikającego 
z potrzeb osób będących odbiorcami programu, obejmujący zgłaszane przez nich problemy, jak również spostrzeżenia realizatorów.

Programy społeczne i projekty