Orzecznictwo


   


Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie), które należy wypełnić ubiegając się o orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z siedzibą:

 

Plac Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

 

Obsługa klientów odbywać się będzie w pokoju nr 316.

 

Informacja telefoniczna: 071 78 22 360, 071 78 22 362

 


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,

legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia pielęgnacyjnego,

korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

zatrudnienia,

szkolenia

uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

uzyskania karty parkingowej,

świadczeń z pomocy społecznej,

zasiłku pielęgnacyjnego,

uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,

ulg i uprawnień


 

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
• wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia)
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
• dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

wniosek o wydanie legitymacji,

orzeczenie w oryginale,

jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 roku życia, legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/  lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/ 

Programy społeczne i projekty