Orzecznictwo

Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie), które należy wypełnić ubiegając się o orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z siedzibą:
 

Plac Solidarności 1/3/5  - III piętro 

53-661 Wrocław

Obsługa klientów odbywać się będzie w pokoju nr 316.

 

Informacja telefoniczna: 71 / 78 22 360, 71 / 78 22 362

 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień.
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:
 • zatrudnienia,
 • szkolenia
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień


 Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
• wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia)
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
• dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

wniosek o wydanie legitymacji,

orzeczenie w oryginale,

jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 roku życia, legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/  lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/ 

 

ODWOŁANIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-CoV-2

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U z 2023 r. poz. 1118), z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852), od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązują poniższe zasady przedłużania ważności orzeczeń wydanych  na czas określony.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności:

 • upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • upłynąłby  w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zachowują ważność  do 31 marca 2024 r.,
 • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r.
    (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe zachowują ważność na ten sam okres.

 


   


 

Programy społeczne i projekty