Orzecznictwo
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z siedzibą:

Plac Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów odbywać się będzie w pokoju nr 316.

Informacja telefoniczna: 071 78 22 360, 071 78 22 362


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,

 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,

 • świadczenia pielęgnacyjnego,

 • korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • zatrudnienia,

 • szkolenia

 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • uzyskania karty parkingowej,

 • świadczeń z pomocy społecznej,

 • zasiłku pielęgnacyjnego,

 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,

 • ulg i uprawnień


 

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
• wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia)
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
• dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji,

 • orzeczenie w oryginale,

 • jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 roku życia, legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/  lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/ 

Programy społeczne i projekty