Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze  zmianami).


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943 z późniejszymi zmianami).


Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2123).

            Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze są odpłatne, kwotę odpłatności ustala się w zależności od posiadanego dochodu (odpłatność wzrasta wraz ze wzrostem dochodu). Z odpłatności są zwolnione osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie wynosi mniej niż kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Do pobrania

Programy społeczne i projekty