Zespół Interdyscyplinarny

 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie

 

w Gminie Siechnice

 

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 311 39 68 w. 109

www.gops-siechnice.org.pl

e-mail: zi@gops-siechnice.org.pl
 

Uznając, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności ludzkiej, mając na uwadze, że władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie, poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Siechnice, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice.

 

Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów.

 

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego

1. pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów,

2. efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu,

3. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

4. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w zakresie wykonywania obowiązków służbowych i zawodowych.

Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą oraz opracowanie stosownej  strategii postępowania (procedura „Niebieskiej Karty”).

Kierowanie ofiar i sprawców do specjalistycznych ośrodków udzielających wsparcia oraz zajmujących się rozwiązywaniem problemów przemocy.

Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej.

Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zwiększenie wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

Współpraca z mediami w ramach upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Miejsce posiedzeń: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach,

ul. Żernicka 17, 55 – 010 Święta Katarzyna

informacje pod nr tel. 71 311 39 68 wew. 109 
 

 

Podstawa prawna

 

 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249); 
 

 

Uchwała Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siechnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
oraz

 

Uchwała Nr XXXVII/281/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siechnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

 

Programy społeczne i projekty