Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie

w Gminie Siechnice

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 311 39 68 w. 109

www.gops-siechnice.org.pl

e-mail: zi@gops-siechnice.org.pl

Uznając, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności ludzkiej, mając na uwadze, że władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie, poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Siechnice, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice.

Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów.

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego

1. pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów,

2. efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu,

3. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

4. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w zakresie wykonywania obowiązków służbowych i zawodowych.

  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

  3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.

  4. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą oraz opracowanie stosownej  strategii postępowania (procedura „Niebieskiej Karty”).

  5. Kierowanie ofiar i sprawców do specjalistycznych ośrodków udzielających wsparcia oraz zajmujących się rozwiązywaniem problemów przemocy.

  6. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej.

  7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  8. Zwiększenie wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

  9. Współpraca z mediami w ramach upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Miejsce posiedzeń: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach,

ul. Żernicka 17, 55 – 010 Święta Katarzyna

informacje pod nr tel. 71 311 39 68 wew. 109 

Podstawa prawna

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

Uchwała Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siechnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
oraz

Uchwała Nr XXXVII/281/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siechnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

Programy społeczne i projekty