Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Kwota dofinansowania – 144.000,00 zł
Całkowita wartość – 144.000,00 zł

Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

W roku 2022 objętych wsparciem w postaci usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu zostało 15 rodzin z terenu Gminy Siechnice, w tym ośmioro dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz siedem osób dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Każda z rodzin nieodpłatnie otrzymała do wykorzystania 240 godzin, w trakcie których osoba świadcząca usługi opieki wytchnieniowej odciąża członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować mogli czasem, który mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach koordynują i monitorują przebieg realizacji Programu będąc w stałym kontakcie zarówno z rodzinami lub opiekunami osób niepełnosprawnych, jak i z osobami świadczącymi wspomniane usługi. Obecnie świadczona opieka wytchnieniowa trwa do końca 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 71 311 39 68 wew. 112 lub 114.

 

Programy społeczne i projekty