Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjnaSzanowni Państwo,

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach (GOPS), w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.  


 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, nr tel. 71 311 39 68, adres e-mail; gops@gops-siechnice.org.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w GOPS są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Ośrodka lub drogą elektroniczną: iod@gops-siechnice.org.pl.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej w gminie. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe t:

art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez GOPS na podstawie umowy);

art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez GOPS w interesie publicznym);

art.6 ust.1 lit. c. RODO  (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej;

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne;

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o wypłacie zasiłku dla opiekunów;

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków realizacji rządowego programu Dobry start” ;

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   alkoholizmowi;

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody  - art.6 ust.1 lit. a. RODO.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług, przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 

dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

sprostowania (poprawiania) danych

usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)

ograniczenia przetwarzania danych

przenoszenia danych

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 

warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez GOPS

wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z wymienionych ustaw stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych

dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Programy społeczne i projekty