Klauzula RODO

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach (GOPS), w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, nr tel. 71 311 39 68, adres e-mail; gops@gops-siechnice.org.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w GOPS są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Ośrodka lub drogą elektroniczną: iod@gops-siechnice.org.pl.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej w gminie. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe to;

·         art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez GOPS w interesie publicznym);

·         art.6 ust.1 lit. c. RODO  (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

·         art. 22 Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody  - art.6 ust.1 lit. a. RODO.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług, przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

·         dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

·         sprostowania (poprawiania) danych

·         usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)

·         ograniczenia przetwarzania danych

·         przenoszenia danych

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

·         wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z wymienionych ustaw stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych

·         dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

 

Programy społeczne i projekty