Siechnicka Koperta Życia

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w Gminie Siechnice.

 

Wzorem innych gmin Gmina Siechnice postanowiła  przystąpić do  akcji społecznej zwanej „Kopertą Życia”. Akcja ma na celu uświadomienie, jak ważne są dokładne informacje  na temat naszego zdrowia, w przypadku gdy znajdziemy się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.  Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a w szczególności samotnych.Koperta Życia umożliwia ratownikom medycznym szybki dostęp do informacji na temat stanu zdrowia osoby wymagającej zabezpieczenia medycznego.

 

 

Osoby objęte projektem otrzymają specjalnie przygotowane pakiety. Zestaw „Siechnicka Koperta Życia” składa się z następujących elementów:

  • KOPERTA FOLIOWA (FORMAT A5) odpowiednio zabezpieczona do trwałego przechowywania    w lodówce,
  • KARTA INFORMACYJNA (FORMAT A4),
  • MAGNES NA LODÓWKĘ  z informacją "TU ZNAJDUJE SIĘ KOPERTA ŻYCIA",
  • NAKLEJKA INFORMACYJNA do umieszczenia w dowolnym miejscu (np. na drzwiach).

 


W takiej Kopercie powinny się znaleźć najważniejsze informacje  dotyczące  zdrowia seniora, przyjmowanych leków oraz kontakt do rodziny/opiekunów. Dzięki umożliwieniu szybkiego dotarcia do kluczowych informacji o stanie zdrowia seniora wszystkie służby pomocowe, ale przede wszystkim ratownicy medyczni będą mogli skorzystać z pewnej informacji o stanie zdrowia osoby, do której zostali wezwani. Z takim zabezpieczeniem dokumentacyjnym, seniorzy będą mogli czuć się bezpieczniej, a udzielona pomoc skuteczniejsza. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które z reguły  znajduje się w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne Na zewnętrznych drzwiach lodówki koniecznie trzeba przykleić naklejkę „Tu jest Koperta Życia”.

Zakupione w ramach projektu zestawy będą dystrybuowane wśród seniorów w wieku emerytalnym przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Karta informacyjna powinna zostać wypełniona przez Seniora w zakresie danych osobowych wraz z podaniem kontaktu do osób najbliższych. Część medyczną – diagnozę, przyjmowane leki oraz inne ważne informacje o stanie zdrowia wypełnia lekarz pierwszego kontaktu.  W tym zakresie konieczna będzie ścisła współpraca z NZOZ w Świętej Katarzynie.

Komplet zawierający foliową kopertę na zatrzask wraz z kartą informacyjną oraz naklejką na lodówkę można otrzymać bezpłatnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w godzinach pracy tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:10-15:10 w środy od 9:00-17:00 w pok. 122. Informacje dotyczące projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach pod numerem telefonu 71/ 311 39 68 wew. 122 w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej Ośrodka https://gops-siechnice.org.pl

 

Uzasadnienie do projektu – wyciąg z wniosku

 

Według danych GUS na rok 2017 opublikowany współczynnik starości w Polsce określał, że na 100 osób w wieku do 14 r.ż przypada 112 osób w wieku powyżej 65 lat. Te same dane wskazują, że w 2017 roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym – 5263, znacząco przewyższa liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym- 3912 (liczba podana w tysiącach)[1]. Również w gminie Siechnice odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest wysoki. Gmina liczy blisko 21037 mieszkańców z czego 3146 osób stanowi grupa mieszkańców w wieku powyżej 65, lat co stanowi 15 % ogólnej liczby ludności[2].

Znaczący odsetek wyżej wymienionych osób stanowi grupa zarówno faktycznych jak i potencjalnych klientów instytucji pomocowych na terenie Gminy Siechnice.  To instytucje pomocowe na ternie gminy odpowiadając na specyficzne potrzeby osób w podeszłym wieku oraz samotnych obejmując seniorów siecią wsparcia. Pomoc realizowana jest poprzez:  wsparcie finansowe, środowiskowe, medyczne, informacyjne i merytoryczne, pomoc w postaci świadczenia usług opiekuńczych czy też organizację wydarzeń dedykowanych wyżej wymienionej grupie odbiorców.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na objęcie pomocą tej grupy mieszkańców Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach chce zwiększyć  wsparcie seniorów w zakresie ochrony ich zdrowia i życia kierując do nich projekt „Koperta Życia”.

Pierwsze 2 Siechnickie Koperty Życia zostaną wręczone KOMBATANTOM Zrzeszonym w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Dolnośląski (dawniej było jeszcze Koło w Świętej Katarzynie jednak zostało rozwiązane ).

W 2018 roku pracownik socjalny odwiedził wszystkich Kombatantów na terenie Gminy Siechnice – 5 osób (Kobiety-1, Mężczyźni-4) oraz 11  wdów po Kombatantach.

 

O Kopercie Życia z mediów…..

 

Wyobraźmy sobie taką sytuację: senior jest sam w domu, nagle słabnie, on albo sąsiedzi wzywają karetkę pogotowia. Ratownicy wchodzą do mieszkania i chcą podać leki. I tu przychodzi wątpliwość: czy nie wejdą one w interakcję z tymi, które senior przyjmuje na co dzień? A jeśli z pacjentem nie ma kontaktu, to jak dowiedzieć się, na co choruje? Czy nie jest uczulony na jakiś lek?

Rozwiązanie jest proste – Koperta Życia. To specjalny formularz, w którym wpisuje się imię i nazwisko oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia – choroby, na które cierpimy, przyjmowane leki i ich dawki, alergie. W formularzu wpisujemy też numery kontaktowe do osób najbliższych i kontakt lekarza rodzinnego. Do koperty można również schować np. wypis ze szpitala. Warto również dodać informacje, że w domu znajduje się kot lub pies i komu przekazać zwierzę pod opiekę.

Potem umieszczamy taką kopertę w foliowej torebce w lodówce – to ogólnie przyjęta praktyka, więc ratownicy będą wiedzieli, gdzie szukać informacji. Ale pamiętajmy, żeby na drzwiczkach przykleić jeszcze naklejkę informującą, że koperta jest w środku.

Ratownicy medyczni potwierdzają zasadność stosowania kopert życia w domach seniorów. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie wiemy niczego o pacjencie, bo ani on, ani jego bliscy nie są w stanie podać szczegółowych informacji na temat np. przyjmowanych leków czy alergii. Ratownicy medyczni i lekarze wiedzą, że coś takiego jak koperta czy pudełko życia istnieje i odruchowo wtedy ich wzrok pada na lodówkę. I jeśli widzą odpowiednią naklejkę na urządzeniu, to wiedzą, że zaraz będą mieli komplet podstawowych informacji o tym pacjencie. Na podstawie tych danych są w stanie określić, jakie leki podać, a jakich się wystrzegać. To ważne, bo pamiętajmy, że podanie choremu leku, na który jest uczulony, tylko pogarsza jego stan. Na podstawie historii chorób, która znajduje się w kopercie, medycy mogą też z większym prawdopodobieństwem określić, co teraz może dziać się z pacjentem. Taka koperta pomaga też w szpitalu, ratownicy zabierają ją razem z chorym, tak, by lekarz, który będzie się nim zajmował np. na oddziale ratunkowym, miał pełnię wiedzy na temat historii chorób.

 

[1] Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2018 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2018,3,12.html [dostęp: 08.07.2019 r.]

 

[2] Gmina Siechnice w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siechnice [dostęp: 08.07.2019 r.]

 

Programy społeczne i projekty