Posiłek w szkole i w domu

 

 

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach finansuje dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także posiłki dla osób dorosłych.

Prawo do pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1552,00 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej);

- osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł

(czyli 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie);

- rodzinie, której miesięczny dochód nie przekracza 200% odpowiedniej dla liczby osób w rodzinie sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (czyli 1200,- zł x liczba osób w rodzinie)

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych poniżej powodów (lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej):

- sieroctwa;

- bezdomności;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Decyzja dotycząca przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim rodzinną i materialną, osoby ubiegającej się o pomoc.

Więcej informacji na temat możliwości ubiegania się pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem socjalnym właściwym dla rejonu w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:10 do 10:00, a w środę w godzinach od 9:00 do 12:00.

 

 Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty