Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Siechnice

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako “RODO"), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przedstawia poniżej informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna, nr tel. 71 311 39 68, adres e-mail; gops@gops-siechnice.org.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w GOPS są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Ośrodka lub drogą elektroniczną: iod@gops.siechnice.pl.

Źródło pochodzenia danych

Źródłem danych osobowych mogą być organy ścigania, podejmujące interwencję w przypadku zgłoszenia faktu przemocy domowej oraz instytucje i osoby fizyczne.

Zgodnie z przepisami art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021, poz. 1249 z późn. zm.) nie przysługuje Państwo dostęp do danych wnioskodawców.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

·         diagnozowania problemu przemocy w rodzinie;

·         interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

·         podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

·         podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

·         opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

·         monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

Podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), na podstawie art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta".

W pozostałych przypadkach na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym. Do organów tych zalicza się przede wszystkim Policja oraz sądy powszechne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i profilowanie

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, nie podlegają także profilowaniu w ramach procesu automatycznego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną i/lub zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2017 z późn. zm.

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

·         dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9c ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

·         sprostowania (poprawiania) danych ,

·         usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”) ,

·         ograniczenia przetwarzania danych,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021, poz. 1249 z późn. zm.) jest obowiązkowe.

Programy społeczne i projekty