Jednorazowe świadczenie ZA ŻYCIEM


Od 01 stycznia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia przysługującego na podstawie ustawy "Za życiem". Chodzi o 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością.


Ustawa, nie ogranicza prawa do świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.; świadczenie przysługiwać będzie również dzieciom urodzonym w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Ponadto, podobnie jak w przypadku tzw. becikowego, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (aby to potwierdzić, powinna mieć zaświadczenie wystawione przez lekarza ginekologa lub położną).

Z wnioskiem o świadczenie, będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun prawny to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, opiekun faktyczny to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję), jeśli ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie powinno zostać wypłacone w ciągu jednego miesiąca - jeśli wniosek został prawidłowo wypełniony i był kompletny; w ciągu dwóch miesięcy - jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

 

Ustawa "Za życiem" przewiduje również m.in., że przewodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin, w których urodzą się dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą, będzie asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Koordynacja udzielona przez asystenta rodzony polega na:

1. Opracowaniu katalogu możliwego do uzyskani wsparcia wspólnie z:

a. kobietą posiadającą dokument potwierdzający ciążę;

b. rodziną kobiety posiadającą dokument potwierdzający ciążę;

c. rodziną dziecka posiadającą zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

2. Występowaniu na wniosek osób objętych koordynacją przez asystenta rodziny, w imieniu osób którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów. Powyższe dzieje się na podstawie pisemnego upoważnienia.

Poradnictwo obejmuje:

1. Przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2. Wsparcie psychologiczne;

3. Pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

4. Dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE ,,ZA ŻYCIEM”:
 

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebywanie pod kontrolą medyczną do 10 tygodnia ciąży, wystawione przez lekarza ginekologa lub położną.
  • Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
     


Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/ zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka ( opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), a także do osób, które przysposobiły dziecko.


 

Wszelkie informacje oraz złożenie wniosku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna


GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:10 - 15:10
środa w godz. 9:00 - 17:00
SEKRETARIAT
tel. 71/311 39 68
e-mail gops@gops-siechnice.org.pl


 


 

Programy społeczne i projekty