Wymagane dokumenty

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

 

OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024:

wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego za ostatnie 2 miesiące + zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2022 r. (od Komornika Sądowego) bądź informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności;

zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (lub dzierżawy) w ha przeliczeniowych;

odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty (potwierdzony przez sąd);

zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej dla osób powyżej 18 roku życia potwierdzające naukę;

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

w przypadku utraty dochodu: świadectwo pracy, PIT-40, PIT-37, PIT-11 z rozliczenia za 2022 r. , ( jeżeli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenia lub umowy o dzieło - kserokopie tych umów), zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności, decyzja o utracie renty, zasiłku dla bezrobotnych;

w przypadku uzyskania dochodu: umowa o pracę, decyzja z PUP o przyznaniu zasiłku, dochód brutto/netto za drugi przepracowany miesiąc, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja ZUS o przyznaniu renty/emerytury, decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie, zasiłek macierzyński w KRUS.

kserokopia aktu małżeństwa (przy zmianie nazwiska)

W przypadku każdej zmiany mającej wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmieniającej dochód rodziny (przychód i utrata dochodu) należy niezwłocznie powiadomić GOPS i potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

UWAGA!!! 

Kserokopie wymaganych dokumentów należy wykonać we własnym zakresie.

 

 

Programy społeczne i projekty