Wymagane dokumenty

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w okresie świadczeniowym 2020/2021

  1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

  2. zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego za ostatnie 2 miesiące + zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2019 r. (od Komornika Sądowego) bądź informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności;

  3. zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (lub dzierżawy) w ha przeliczeniowych;

  4. odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty (potwierdzony przez sąd);

  5. zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej dla osób powyżej 18 roku życia potwierdzające naukę;

  6. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

  7. w przypadku utraty dochodu: świadectwo pracy, PIT-40, PIT-37, PIT-11 z rozliczenia za 2019 r. , ( jeżeli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenia lub umowy o dzieło- kserokopie tych umów), zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności, decyzja o utracie renty, zasiłku dla bezrobotnych;

  8. w przypadku uzyskania dochodu: umowa o pracę, decyzja z PUP o przyznaniu zasiłku, dochód brutto/netto za drugi przepracowany miesiąc, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja ZUS o przyznaniu renty/emerytury, decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie, zasiłek macierzyński w KRUS.

  9. kserokopia aktu małżeństwa (przy zmianie nazwiska)

W przypadku każdej zmiany mającej wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmieniającej dochód rodziny (przychód i utrata dochodu) należy niezwłocznie powiadomić GOPS i potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

UWAGA!!! Kserokopie wymaganych dokumentów należy wykonać we własnym zakresie.(Kserokopie dokumentów można wykonać w GCK w Świętej Katarzynie).

Programy społeczne i projekty unijne