Strategie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siechnice na lata 2023-2027

    

    Zgodnie z 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r, poz. 2268 z późn. zm.) do zadań własnych o charakterze obowiązkowym gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia w myśl art. 16b ustawy zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozęzmian w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji i wskaźników realizacji działań.
    Podstawą opracowania strategii były dane pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego,Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,Wydziałów Urzędu Miejskiego w Siechnicach,  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, Komisariatu Policji w Siechnicach, Straży Miejskiej w Siechnicach, Centrum Kultury w Siechnicach, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siechnicach, Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Siechnice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.
    Misją niniejszej strategii jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Siechnice warunków do rozwoju,wytyczanie kierunków zmian w celu wykorzystania potencjału jednostki ludzkiej, wspieranie inicjatyw społecznych i realizacja usług społecznych na rzecz mieszkańców.
    W wyniku prac powołanego zespołu powstała Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siechnice na lata 2023-2027. Strategia jako wieloletni dokument programowy jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej, dlatego też został poddany konsultacjom społecznym. W ramach trwających w dniach 27.01- 17.02.2023 r. konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna opinia, uwaga, propozycja.
    Źródłem finansowania działań zaplanowanych w Strategii jest budżet gminy (w ramach realizowanych zadań), budżet państwa (zadania zlecone, pozyskane środki w ramach programów) oraz środki unijne.
    W dniu 26 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Siechnicach podjęła jednogłośnie uchwałę o przyjęciu Strategii do realizacji. 

Programy społeczne i projekty