Stypendia i zasiłki szkolne


 
STYPENDIUM SZKOLNE
rok szkolny 2023/2024
 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2022 r. poz. 2230 ze zm.)

2. Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XXVIII/205/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

–       rodziców (prawnych opiekunów)

–       pełnoletniego ucznia,

–       dyrektora szkoły lub kolegium.

 

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne to rachunki imienne, faktury imienne i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy;
 • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne;
 • numer dokumentu;
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego;
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, filharmonii itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Uwaga! Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów !

 

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia:

- 05-12-2023r. (I transza)

- 05-06-2024r. (II transza)

 

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:
 • zajęcia z języka obcego,
 • zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe,
 • zajęcia sportowe,
 • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą.
 1. Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym.
 2. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie na:
 • zakup podręczników (tj.: podręczniki, lektury, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne), map, globusa oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymaganymi przez szkołę,
 • pomoce i przybory szkolne tj.: kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, brystole, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
 • tornister lub plecak szkolny, torba szkolna,
 • zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki, oprogramowanie, tusze, tonery, głośniki komputerowe),
 • biurko, krzesło, lampa na biurko,
 • opłata za Internet (od wrześnie do czerwca ),
 • strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa:
 1. spodenki sportowe – maks. 1 szt. w semestrze,
 2. koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze,
 3. getry – maks. 1 szt. w semestrze,
 4. skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – maks. 2 pary w semestrze,
 5. dres –maks. 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza,
 6. kąpielówki lub kostium pływacki, czepek – maks. 1 szt. na semestr,
 7. obuwie sportowe maks. 1 para na semestr (tenisówki, halówki, trampki lub adidasy),
 8. obuwie zmienne maksymalnie 1 para na semestr.
 9. klapki na basen – maks. 1 para.
 • Strój galowy wymagany przez szkołę (biała bluzka/koszula plus spodnie wizytowe/spódniczka wizytowa)  maks. 1 komplet w semestrze;
 • okulary korekcyjne,
 • inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; itp.
 1. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów), tj. na:
 • dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
 • wyżywienie.
   

W załączeniu wniosek.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2022 r. poz. 2230 ze zm.)

2. Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XXVIII/205/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.
 4. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.
 5. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 1. Śmierci rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Klęski żywiołowej.
 3. Wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie).
 4. Innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie,
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice.
 2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.
 2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).
 3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17, I piętro umieszczając wniosek w skrzynce podawczej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:10-15:10.

W załączeniu wniosek.
 

Programy społeczne i projekty